DÜZENLENDİĞİ YER GÖSTERİLMEYEN BONONUN DÜZENLEYENİN AD VE SOYADI YANINDA YAZILI OLAN YERDE TANZİM EDİLMİŞ SAYILACAĞI – BONO VASFINDA OLMAYAN SENEDE DAYALI TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 34223
Karar: 2016 / 11417
Karar Tarihi: 18.04.2016

ÖZET: 6102 sayılı TTK’nun ….maddesi gereğince, bonoda düzenleme yerinin bulunması zorunludur. Aynı Kanun’un ….maddesine göre ise, düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Düzenleme yeri olarak, idari birim adı yazılması yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Takibe dayanak yapılan bonoda tanzim yeri belirtilmediği gibi, senette tanzim edenin isminin altında yer alan “………….” ibaresi idari birim olmadığından dayanak belge kambiyo senedi vasfında değildir. Borçlunun borcu ve hukuki ilişkiyi kabul beyanı da bulunmadığına göre bono vasfında olmayan senede dayalı takibin, İİK’nun … maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekirken aksi gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 170) (6102 S. K. m. 776, 777 )

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibi üzerine, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı tarafından verilen avans ile gemi satın alındığını, bu geminin işletilerek hem kendisine hem de alacaklı galatasaray spor kulübü derneğine gelir sağlaması için aralarında iki tarafa da borç yükleyen bir protokol yapıldığını, fakat alacaklının protokoldeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden gemiyi işletemediğini ve gelir elde edemediğini, alacaklının kötü niyetli olarak icra takibine giriştiğini, ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

6102 sayılı TTK’nun 776/1-f maddesi gereğince, bonoda düzenleme yerinin bulunması zorunludur. Aynı Kanun’un 777/4. maddesine göre ise, düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. HGK’nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 sayılı kararında da benimsendiği üzere, düzenleme yeri olarak, idari birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Somut olayda, takibe dayanak yapılan bonoda tanzim yeri belirtilmediği gibi, senette tanzim edenin isminin altında yer alan “………….” ibaresi idari birim olmadığından dayanak belge kambiyo senedi vasfında değildir.

Bu durumda, borçlunun borcu ve hukuki ilişkiyi kabul beyanı da bulunmadığına göre bono vasfında olmayan senede dayalı takibin, İİK’nun 170/a maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...