Menfi Tespit Ve Çek İptali Davası

İcra Emrine İtiraz İstemi

BONODA DÜZENLENME YERİNİN BULUNMADIĞI – KEŞİDECİNİN İSMİNİN YANINDA İDARİ BİRİM ADININ YAZILI OLMADIĞI – BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİBİN RESEN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 34123
Karar: 2016 / 11454
Karar Tarihi: 18.04.2016

ÖZET: 6102 sayılı TTK’nun …. maddesinde; bononun düzenlenme yeri unsurunu ihtiva etmesi gerektiği, aynı Yasanın….. maddesinde ise, …maddede gösterilen unsurları içermeyen senedin bono sayılamayacağı, ….maddesinde de, açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yerin, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılacağı belirtilmiştir. Takibe konu ….vade tarihli ve ….TL bedelli bonoda düzenlenme yerinin bulunmadığı, keşideci …’ın isminin yanında da herhangi bir idari birim adının yazılı olmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, belirtilen senet yönünden borçlu hakkındaki takibin, İİK’nun ….maddesi uyarınca, re’sen iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile iptaline hükmolunması doğru değil ise de, sonuçta takibin iptaline karar verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 170) (6102 S. K. m. 776, 777 )

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, takibe konu senedin taşınmaz alım satım işinin gerçekleşmesinden sonra kullanılmak üzere alındığını, sözleşmeşmeden dönülmesine rağmen senedin iade edilmediğini ileri sürerek takibin durdurulması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece işin esası incelenerek takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince; hakim, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını veya alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir.
6102 sayılı TTK’nun 776/f maddesinde; bononun düzenlenme yeri unsurunu ihtiva etmesi gerektiği, aynı Yasanın 777/1. maddesinde ise, 776. maddede gösterilen unsurları içermeyen senedin bono sayılamayacağı, 777/3. maddesinde de, açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yerin, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılacağı belirtilmiştir.
Somut olayda takibe konu 16.04.2015 vade tarihli ve 10.000,00 TL bedelli bonoda düzenlenme yerinin bulunmadığı, keşideci …’ın isminin yanında da herhangi bir idari birim adının yazılı olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mahkemece, belirtilen senet yönünden borçlu hakkındaki takibin, İİK’nun 170/a-2. maddesi uyarınca, re’sen iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile iptaline hükmolunması doğru değil ise de, sonuçta takibin iptaline karar verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat