DAVACININ TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLİ İKİ ADET BANKA DEKONTU İBRAZ ETTİĞİ – İADE EDİLEN TEMİNAT VE DEPOZİTONUN TEKRAR MAHSUBUNUN DOĞRU OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8858
Karar: 2016 / 3120
Karar Tarihi: 18.04.2016

ÖZET: Davacı vekili temyiz dilekçesine ekli iki adet banka dekontu ibraz ederek mahkemece alacaktan mahsup edilen 1.000 TL teminat ile 400 USD depozitonun davalı kiracıya 10.03.2014 tarihinde banka havalesi yoluyla iade edildiğini ve bu nedenle iade edilen teminat ve depozitonun tekrar mahsubunun doğru olmadığını bildirerek hükmü bu sebeple temyiz etmiştir. Davacının temyize ekli sunduğu dekontlar borcu sona erdiren niteliktedir. Bu durumda ilgili bankadan dekontların aslı getirtilip teminat ve depozitonun davacı kiraya veren tarafından davalı kiracıya iade edilip edilmediği belirlenerek oluşacak sonucu göre karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, ödenmeyen bir kısım kira bedeli ile hor kullanma tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2.751 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından, davalı vekili tarafından ise davanın bir kısmı reddedildiğinden vekalet ücretine yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 22.07.2014 tarihinde açtığı dava ile ödenmeyen 2.640 TL kira bedeli ile 2.310 TL hor kullanma tazminatı olmak üzere toplam 4.950 TL nin tahsili isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda ödenmeyen 2.640 TL kira bedeli ile 2.002,80 TL hor kullanma tazminatı olmak üzere toplam 4.642,80 TL alacaktan davalı kiracının verdiği 1.000 TL teminat ile 400 USD depozito düşüldükten sonra bakiye 2.751 TL nin davalı kiracıdan tahsiline karar verilmiştir. Davalı kiracı 09.03.2014 tarihinde anahtarı teslim etmiştir. Davacı vekili temyiz dilekçesine ekli iki adet banka dekontu ibraz ederek mahkemece alacaktan mahsup edilen 1.000 TL teminat ile 400 USD depozitonun davalı kiracıya 10.03.2014 tarihinde banka havalesi yoluyla iade edildiğini ve bu nedenle iade edilen teminat ve depozitonun tekrar mahsubunun doğru olmadığını bildirerek hükmü bu sebeple temyiz etmiştir. Davacının temyize ekli sunduğu dekontlar borcu sona erdiren niteliktedir. Bu durumda ilgili bankadan dekontların aslı getirtilip teminat ve depozitonun davacı kiraya veren tarafından davalı kiracıya iade edilip edilmediği belirlenerek oluşacak sonucu göre karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...