TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ İSTEMİ

İLAMIN EKLENTİSİ OLAN VEKALET ÜCRETİNE KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ GEREKİRKEN FAZLA FAİZ İSTENMESİ – İSTENEN FAİZDE FAZLALIK BULUNDUĞU – TAKİBİN TAMAMI İLE İPTAL EDİLMESİNİN YASAYA UYGUN OLMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 479
Karar: 2016 / 474
Karar Tarihi: 28.12.2016

ÖZET: Alacaklı tarafından B… 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasından verilmiş olan karardaki vekalet ücretine ilişkin olarak 03/05/2016 tarihince takip yapıldığı, takip sırasında …-TL. faiz istendiği, mahkeme kararının kesinleşme tarihinin 11/04/2016 olması nedeni ile bu tarihten itibaren faiz istenebileceği, 11/04/2016 – 03/05/2016 tarihleri arasında 22 günlük sürenin geçtiği, yasal faizin %9 olması nedeni ile işlemiş faizin …-TL * 22 * 9/…-TL = …-TL olduğu bu nedenle istenen faizde …-TL’lik fazlalık bulunduğu anlaşılmakla icra emrinde takip tarihine kadar işlemiş faizin …-TL. olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekirken takibin tamamı ile iptal edilmesinin yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla istinaf isteminin kabulüne karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 353)

Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08/09/2016 gün, 2016/423 E. 2016/766 K. sayılı kararına karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi.

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; takip dayanağı Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının 11/04/2016 tarihinde kesinleştiği, davanın tapu iptal tescil davası olması nedeni ile ilamın eklentisi olan vekalet ücretine kesinleşme tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken fazla faiz istenmesi nedeni ile takibin iptalini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; vekalet ücretine kararın kesinleşme tarihinden sonra faiz tahakkukunu kabul ettiğini beyan etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkeme tarafından takibin iptaline karar verilmiştir

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacı tarafın açılmış olduğu davada fazla hesaplanan faize itiraz ettiğini, duruşma açılmadan önce bu talebi kabul ettiklerini beyan etmelerine rağmen bilirkişi raporu alındığını, bilirkişi raporunda ilam kesinleşmeden takip yapıldığının belirtilmesi üzerine mahkemece bu yanlış üzerinden verildiğini, takibin 11/04/2016 tarihinde ilamın kesinleşmesinden sonra 03/05/2016 tarihinde yapıldığını belirterek mahkeme kararının bozulmasını talep etmiştir.

GEREKÇE: Alacaklı tarafından Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/618 E. sayılı dosyadan verilmiş olan karardaki vekalet ücretine ilişkin olarak 03/05/2016 tarihince takip yapıldığı, takip sırasında 381.70-TL. faiz istendiği, mahkeme kararının kesinleşme tarihinin 11/04/2016 olması nedeni ile bu tarihten itibaren faiz istenebileceği, 11/04/2016 – 03/05/2016 tarihleri arasında 22 günlük sürenin geçtiği, yasal faizin %9 olması nedeni ile işlemiş faizin 3.000.00-TL * 22 * 9/36.500.00-TL = 16,28-TL olduğu bu nedenle istenen faizde 365,42-TL’lik fazlalık bulunduğu anlaşılmakla icra emrinde takip tarihine kadar işlemiş faizin 16,28-TL. olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekirken takibin tamamı ile iptal edilmesinin yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla istinaf isteminin kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1- Davalının istinaf başvurusunun KABULÜ ile Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 08/09/2016 tarihli, 2016/423 E, 2016/766 K. sayılı kararının HMK’nın 353/1-b-2 maddesi gereği KALDIRILMASINA,

a) Davacı tarafından açılan davanın Kabulü ile Bodrum 1. İcra Müd.’nün 2016/4269 E. sayılı dosyadaki icra emrinde belirtilmiş olan takip tarihine kadar işlemiş olan faizin 16,28-TL olarak belirlenmesine, fazla istenmiş olan 365,42- TL. faizin iptaline,

b) Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına, yargılama gideri 342.00-TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

c) Avukatlık Ücret Tarifesi’nin 6. Maddesi gereğince davalının açılan davayı duruşma öncesi kabul etmesi nedeni ile 300.00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2- Peşin alınması gereken istinaf harcı alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3- 108,90-TL istinaf harcı, 11.00-TL tebligat masrafı. 21.20-TL posta masrafı olmak üzere toplam 141.10-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4- Kararın taraflara tebliğine,

5- Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK’nun 364. maddesi gereğince takip konusu esas alacağın miktarı 40.000.00 TL’yi geçmediğinden miktar itibariyle kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 28.12.2016

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat