Takibin İptali Davası

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Takibin İptali Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17527

Karar: 2000 / 365

Karar Tarihi: 18.01.2000

ÖZET: Çekin keşide yerinin bulunmaması nedeni ile kambiyo senedi sayılamayacağına ilişkin merci gerekçesi yerinde ise de; bu durumda takibin iptali gerekirken yazılı gerekçe ile ödeme emrinin iptali ile yetinilmesi doğru değildir.

(2004 S. K. m. 167, 168)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takibin İptali Gerekirken Ödeme Emrinin İptali İle Yetinilmesinin Yanlış Olması

Karar: Alacaklı keşide yeri bulunmayan çeke müsteniden kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapmıştır.

Borçlu yasal süre içerisinde İİK.168/3. maddesi gereğince şikayette bulunmuştur. Çekin keşide yerinin bulunmaması nedeni ile kambiyo senedi sayılamayacağına ilişkin merci gerekçesi yerinde ise de; bu durumda takibin iptali gerekirken yazılı gerekçe ile ödeme emrinin iptali ile yetinilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat