İşçi Alacakları Davası

Sınırdışı Edilme Nedir? Nasıl Uygulanır?

İşçi Alacakları Davası

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17262

Karar: 2000 / 124

Karar Tarihi: 18.01.2000

ÖZET: İşverenin daha az kıdem tazminatı ödemek amacıyla hizmet akdini 31.12.1998 tarihinde feshettiği kabul edilmiş ise de salt olarak kıdem tazminatı tavanı artışından kısa bir süre önce hizmet akdinin işverence sona erdirilmesi kötü niyeti göstermez. Toplu işten çıkarma halinde işçinin yerine işçi alınması durumu da bu dava yönünden gerçekleşmemiştir. 1475 sayılı İş Kanununun 24. maddesine aykırı hareketin hukuki değil cezai yönden yaptırımı söz konusudur. Mahkemece işverenin kötü niyetli feshine karşılık maddi tazminat olarak kıdem tazminatı tavan farkına hükmedilirken bu miktara yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizi yürütülmüş olması hukuka aykırıdır.

(1475 S. K. m. 14, 24 )

İş Akdinin İşverence Feshi

Dava: Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı fark alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin Hüküm, süresi içinde temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 18.01.2000 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat ……..ile   karşı   taraf   adına   Avukat ………geldiler.    Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sora duruşmaya son verilerek bırakılan günde dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

Karar: Davacı kıdem tazminatı tavanını arttıran Bakanlar Kurulu kararından bir gün önce hizmet akdinin kötü niyetle feshi nedeniyle yeni tavandan doğan farkın maddi tazminat olarak davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı, emekli hakkını kazanmış olan davacının o tarihe kadar çalışması karşılığı ikramiyesini alabilmesi için 4 – 5 ay önceden haber verilerek hizmet akdinin feshedildiğini ve kötü niyetlerinin bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece daha az kıdem tazminatı ödemek amacıyla hizmet akdinin davalı tarafça sona erdirildiği kabul edilerek, kıdem tazminatı farkının fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Davalı kararın temyizen bozulmasını, 1998 yılında yaşanan mali kriz nedeniyle feshin ekonomik nedenlere dayandığını gerekçe göstererek istemiştir.

İşverenin Kötü Niyetli Feshine Karşılık Maddi Tazminat Talebi

Davacının kıdem tazminatı tavanının yükselmesinden bir gün önce ihbar tazminatı peşin ödenmek suretiyle hizmet akdinin feshedildiği ve kıdem tazminatının o tarihteki tavana göre ödendiği tartışmasızdır.

Mahkemece, işverenin daha az kıdem tazminatı ödemek amacıyla hizmet akdini 31.12.1998 tarihinde feshettiği kabul edilmiş ise de, Dairemizin Hukuk Genel Kurulundan geçen kararlılık kazanmış uygulamasında salt olarak kıdem tazminatı tavanı artışından kısa bir süre önce hizmet akdinin işverence sona erdirilmesi kötü niyeti göstermez.

Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği

Öte yandan, toplu işten çıkarma halinde işçinin yerine işçi alınması durumu da bu dava yönünden gerçekleşmediği gibi, 1475 sayılı İş Kanununun 24. maddesine aykırı hareketin hukuki değil cezai yönden yaptırımı söz konusudur. Ortada maddi tazminat gerektiren kötü niyetli fesih davacı tarafından kanıtlanamamıştır. Kabule göre mahkemece işverenin kötü niyetli feshine karşılık maddi tazminat olarak kıdem tazminatı tavan farkına hükmedilirken bu miktara yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizi yürütülmüş olması da hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 65.000.000 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat