İşçi Alacakları Davası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İşçi Alacakları Dava

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 19805

Karar: 2000 / 130

Karar Tarihi: 18.01.2000

ÖZET: İşyerinde düzenlenen tutanağa göre davacının verilen görevleri yerine getirmediği ve bu nedenle hizmet akdine son verildiği belirtilmesine karşın tutanak mümzileri ve halen işyerinde çalışan davalı tanıklarından ikisi davacının çıkarıldığı veya ayrıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirttikten sonra esasen işyerinde 1998 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işçi azaltılması yoluna gidildiğini ve yılsonuna doğru işçilerinin yarısı kadarının çıkarıldığını açıklamışlardır. Öte yandan davacı tanıklarından bir kısmı halen işyerinde çalışan işçi olup, hizmet akdinin haklı neden olmadan işverence feshedildiğini ayrıntılı olarak açıklamışlardır. Davacının tutanak tarihinde ihtarname ile ihbar ve kıdem tazminatını istemesi de sonuca ulaşmak bakımından dikkat çekicidir. Bütün bu olgular hizmet akdinin haklı neden olmadan işveren tarafından feshedildiğini gösterdiğine göre ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi hukuka aykırıdır.

(1475 S. K. m. 17)

Dava:  Davacı, ihbar, kıdem ve sendikal tazminat ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hizmet Akdinin Haksız Olarak İşverence Feshedilmesi

Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı hizmet akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren ise davacının hatırlatılmasına rağmen verilen görevi yerine getirmediğini hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek isteğin reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece savunma haklı görülerek davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir.

İhbar Kıdem Ve Sendikal Tazminat İle Ücret Alacağı İstemi

Ancak işyerinde düzenlenen 22.07.1998 tarihli tutanağa göre davacının verilen görevleri yerine getirmediği ve bu nedenle hizmet akdine son verildiği belirtilmesine karşın tutanak mümzileri ve halen işyerinde çalışan davalı tanıklarından ikisi davacının çıkarıldığı veya ayrıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirttikten sonra esasen işyerinde 1998 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işçi azaltılması yoluna gidildiğini ve yılsonuna doğru işçilerinin yarısı kadarının çıkarıldığını açıklamışlardır. Bu anlatım anılan tutanağın gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Öte yandan davacı tanıklarından bir kısmı halen işyerinde çalışan işçi olup, hizmet akdinin haklı neden olmadan işverence feshedildiğini ayrıntılı olarak açıklamışlardır. Davacının tutanak tarihinde ihtarname ile ihbar ve kıdem tazminatını istemesi de sonuca ulaşmak bakımından dikkat çekicidir. Bütün bu olgular hizmet akdinin haklı neden olmadan işveren tarafından feshedildiğini gösterdiğine göre ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat