SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇU

İNCELEMENİN DAHA ÖNCE BAŞKA BİR DAİRE KARARI İLE YAPILDIĞI – DOSYANIN İNCELEMEYİ YAPAN DAİRECE NETİCELENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 2127
Karar: 2017 / 3355
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: İncelemenin daha önce Yüksek … Dairesinin kararı ile yapıldığı ve dosyanın incelemeyi yapan dairece neticelendirilmesinin gerekmesi sebepleriyle kanun yararına bozma incelemesinin Yüksek … Dairesinin görevine girdiğinden Dairemizin görevsizliğine, dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 52, 62, 165) (5271 S. K. m. 225)
Dava ve Karar: Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanık … …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’un 165/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2015/208 esas, 2015/885 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı’nın 14.02.2017 gün ve 94660652-105-45-6655-2016-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan … Başsavcılığı’nın 24.02.2017 gün ve 2017/10685 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
Mezkur ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, … Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17/02/2015 tarihli iddianamede, sanık hakkında hırsızlık suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmadığı halde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225/1. maddesinde yer alan, “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, hakkında açılmış dava bulunmayan ve iddianamede anlatılış tarzına göre unsurları gösterilmeyen 5237 sayılı Kanun’un 165/1. maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesinde,
Kabule göre de; 5237 sayılı Kanun’un ‘Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ başlıklı 165. maddesinde “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” şeklinde yer alan düzenleme ile hapis cezası ile birlikte adli para cezasının da öngörülmüş olmasına rağmen, sanığın sadece hapis cezasına mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun yararına bozma istemine dayanan … ihbar yazısı, dosya kapsamı ve Yargıtay Kanununun 6545 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile değişik 14. maddesi ile … Kurulunun 20.01.2017 gün ve 2017/1 sayılı iş bölümüne ilişkin kararının ceza daireleri ortak hükümler bölümünde “Ceza daireleri, yürürlük tarihinden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne suretle olursa olsun daire dışına gönderdiği işleri sonuçlandırır.” şeklindeki düzenlemesine göre, incelemenin daha önce Yüksek … Dairesinin 12.12.2016 tarih ve 2016/19583 esas, 2016/16793 karar sayılı kararı ile yapıldığı ve dosyanın incelemeyi yapan dairece neticelendirilmesinin gerekmesi sebepleriyle kanun yararına bozma incelemesinin Yüksek … Dairesinin görevine girdiğinden Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat