MENFİ TESPİT DAVASI


DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETLERİNE HÜKMOLUNMAYACAĞI – KARARIN BAŞKA BİR NEDENLE BOZULDUĞU – KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ – HÜKMÜN BOZULMASI
T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 2068
Karar: 2017 / 3862
Karar Tarihi: 31.03.2017
ÖZET: Davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmayacağı, hükmolunanların tahsil edilmeyeceği hükme bağlandığından; durumun somut olayda değerlendirilip oluşacak sonuç doğrultusunda yeniden bir karar verilebilmesi için kararın bu nedenle bozulması gerekirken, kararın başka bir nedenle bozulduğu bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla tarafların karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının açıklanan nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

(669 S. KHK. m. 105)
Dava ve Karar: 1-…, 2-…, 3-… vekili avukat … ile … Bakanlığı vekili avukat … aralarındaki dava hakkında …. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 26.05.2015 gün ve 2012/610-2015/251 sayılı hükmün 18. Hukuk Dairesinin 07/04/2016 tarih ve 2015/21006-2016/5869 sayılı ilamıyla düzeltilerek onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.
Davacı/Birleşen davacılar davada, askeri okuldan ilişik kesilmesi nedeniyle yapılan eğitim-öğretim giderinin bir kısmından sorumlu olmadıklarını ileri sürerek bu yönden menfi tespit isteminde bulunmuşlar; davacıların menfi tespit isteminin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalının temyizi üzerine kararın düzelterek onanmasına karar verilmesi üzerine davalı tarafça karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1-Asıl dava ve birleşen davalar, askeri okuldan ilişik kesilmesi nedeniyle eğitim-öğretim gideri yönünden menfi tespit istemine ilişkindir. 25.07.2016 tarihinde kabul edilerek 31.07.2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 105/2 maddesinde, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmayacağı, çıkarılmış borçların tahsil edilmeyeceği ve başlatılmış işlemlerin durdurulacağı, bu amaçla yapılmış olan tahsilatların iade edilmeyeceği (Ek cümle: 15/8/2016-KHK-670/10 md.), açılmış olan davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmayacağı, hükmolunanların tahsil edilmeyeceği hükme bağlandığından; durumun somut olayda değerlendirilip oluşacak sonuç doğrultusunda yeniden bir karar verilebilmesi için kararın bu nedenle bozulması gerekirken, kararın düzelterek onanmasına karar verildiği bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının açıklanan nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer karar düzeltme itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; karar düzeltme isteminin kabulü ile, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 7.4.2016 gün ve 2015/21066 esas, 2016/5869 karar sayılı düzelterek onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının gösterilen nedenle BOZULMASINA,(2) numaralı bent uyarınca diğer karar düzeltme itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 31.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat