SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI

ŞİKAYET OLUNAN VERGİ DAİRESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ TEBLİĞ EDİLMEKSİZİN YARGILAMAYA DEVAM EDİLMESİ – SAVUNMA HAKKI KISITLANMAK SURETİYLE ŞİKAYET OLUNAN VERGİ DAİRESİ ALEYHİNE HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 3195
Karar: 2017 / 785
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: Mahkemece; şikayet olunan vergi dairesine şikayet dilekçesi tebliğ edilmeksizin savunmaya yönelik delilleri de toplanmamak suretiyle yargılamaya devam edilerek savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle şikayet olunan vergi dairesi aleyhine hüküm kurulması doğru olmamıştır.

(2004 S. K. m. 100) (6100 S. K. m. 122)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunanlar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Şikayetçi vekili, … İcra Müdürlüğü’nün 2012/1279 sayılı dosyasında ipotekli bulunan 3 adet taşınmazın 30.04.2014 tarihinde satıldığını, İcra Müdürlüğü’nün 30.04.2014 tarihli kararı ile sıra cetveli düzenlenmesine karar verildiğini ve İİK’nın 100. maddesine göre işlem başlatıldığını, müvekkilince sıra cetvelinin düzenlenmesine yönelik memur işleminin iptali için şikayette bulunulduğunu, taleplerinin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine müvekkilince temyiz edilip dosyanın halen Yargıtay’da olduğunu, müvekkil bankanın herbir taşınmaz için ayrı ayrı 120.000,00’er TL olmak üzere toplamda 360.000,00 TL ipoteğinin bulunduğunu, söz konusu ihale bedellerinin ayrı ayrı müvekkil bankanın ipotek limitleri ile alacak miktarının altında kalması sebebiyle sıra cetveli düzenlenmesinin yasal olmayıp icra müdürünün sıra cetveli düzenlemeksizin satış bedelinin tamamını müvekkili dosyasına yatırması gerektiğini, bu sebeple sıra cetvelinde diğer alacaklılara verilmesinin kanuna uygun olmadığını ileri sürerek, ihale bedellerinin tamanının sıra cetveli düzenlenmeksizin müvekkil bankaya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçi … … … Şubesi’nden dava dışı borçlu … Un Yem. San. A.Ş. tarafından 30.06.2008 tarihinde 150.000,00 TL’lik kredinin kullanıldığı, aynı tarihte … ‘in kendilerine ait 3 ayrı taşınmazı çekilen krediye teminat olarak ipotek gösterdiklerini, kredi borcunun ödenmemesi üzerine icra dairesinin 2012/1279 sayılı dosyasıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 133.878,16 TL alacak için takip yapıldığını, takibin kesinleşip taşınmazların paraya çevrildiğini, hazırlanan sıra cetvelinde şikayetçi ipotekli alacaklının alacağının diğer alacaklarla garamet ettirildiğini, ipotek alacağının öncelikle ödenmesi gerektiğini, ipoteğin tesis edildiği tarihler ile tapuda haciz tarihleri dikkate alındığında ipotek tesis tarihinin önce olduğu, bu nedenle de şikayetçi alacağının öncelikle ödenmesi gerektiği ve artan bedel bulunması halinde sıra cetvelinin düzenlenebileceği gerekçesiyle, şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunanlar vekilleri temyiz etmiştir.
1-Mahkemece; şikayet olunan vergi dairesine şikayet dilekçesi tebliğ edilmeksizin savunmaya yönelik delilleri de toplanmamak suretiyle yargılamaya devam edilerek HMK’nın 122. maddesi amir hükmüne aykırı şekilde savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle şikayet olunan vergi dairesi aleyhine hüküm kurulması doğru olmamıştır.
2-Bozma neden ve şekline göre; şikayet olunan vergi dairesi vekilinin diğer, şikayet olunan … A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vergi dairesi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün şikayet olunan vergi dairesi yararına BOZULMASINA, (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle şikayet olunan vergi dairesi vekilinin diğer, şikayet olunan … A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, şikayet olunan … A.Ş.’den peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren karar düzeltme yolu 10 gün açık olmak üzere, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat