HİZMET TESPİTİ İSTEMİ

DAVACININ TALEP ETTİĞİ TARİHLER ARASINDA FİİLEN ÇALIŞTIĞININ KABUL EDİLDİĞİ – ON ÜÇ GÜNLÜK HİZMET TESPİTİ DIŞINDA TALEPLE İLGİLİ BAŞKA KARAR VERİLMEDİĞİ – ÇELİŞKİLİ ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 533
Karar: 2017 / 2037
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: Davacının talebi, … tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespiti olup karar gerekçesinde de bu tarihler arasında fiilen çalıştığı kabul edilmiştir. Ancak; davanın kabulüne karar verilerek, 13 günlük hizmet tespitine karar verilmiştir. 13 günlük hizmet tespiti dışında, taleple ilgili başka karar verilmemiştir. Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular üzerinde durulmadan çelişkili şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

(6100 S. K. m. 26, 297)
Dava ve Karar: Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile davacının 24/08/2005-11/08/2006 tarihleri arasında 0029118 sicil nolu davalı….Kulübüne ait iş yerinde 2006/1. ayda 2 gün, 2006/8. ayda 11 gün olmak üzere toplam 13 gün çalıştığının tespiti ile bu süre zarfında eksik bildirilen primlerinin diğer davalı …’ya davalı iş verence bildirilmesine, karar vermiştir.
Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca; “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” Aynı Kanunun 294-301 maddelerinde ise mahkeme kararlarının nasıl olması gerektiği belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. Yine aynı Kanunun 297. maddesinin (2). fıkrasında “hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir”, hükümleri öngörülmüş olup, hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Zira tarafların o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay’ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için, ortada, usulüne uygun şekilde oluşturulmuş; hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu hüküm fıkralarının bulunması, zorunludur.
Yapılan yargılamada, 24.08.2005-11.08.2006 tarihleri arasında, davacının davalı… Spor Kulübüne ait iş yerinde fiilen çalıştığı tespiti yapılmıştır. Davalı işveren …. Spor Kulübü, davacının 16.01.2006-31.05.2006 tarihleri arasında Gençler Birliği Asaş Spor’a kiralandığını, kira başlangıç ve bitiş sürelerinin öncesi ve sonrasında davacının bildirimlerinin eksik yapıldığını beyan etmiş, 2015/12. dönem 30, 2006/1.dönem 16 gün, 2006/5. dönem 14 gün, 2006/6 dönem 30 gün, 2006/7 dönem 28 gün eksik bildirilen günlerle ilgili ek bildirimde bulunduğunu beyan etmiş, ek bildirime ilişkin belgeleri dosyaya sunmuştur. Mahkemece, ek bildirimlere rağmen 2006/1. ayda 2 gün, 2006/8. ayda 11 gün olmak üzere eksik bildirim olduğu tespiti yapılmıştır.
Dairemiz tarafından dava dosyası geri çevrilmiş, geri çevirme gereği davacıya ait hizmet döküm cetveli celp edilmiştir. Hizmet döküm cetvelinin incelenmesinde, davalı işveren tarafından yargılama sürecinde yapılan ek bildirimlerin, tescilinin sağlanmadığı anlaşılmıştır.
Davacının talebi, 24.08.2005-11.08.2006 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespiti olup karar gerekçesinde de bu tarihler arasında fiilen çalıştığı kabul edilmiştir. Ancak; davanın kabulüne karar verilerek, 13 günlük hizmet tespitine karar verilmiştir. 13 günlük hizmet tespiti dışında, taleple ilgili başka karar verilmemiştir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular üzerinde durulmadan çelişkili şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle, sair temyiz nedenleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’ne iadesine, 13.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat