SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI

SIRA CETVELİ İPTALİYLE YENİ SIRA CETVELİNİN HANGİ ESASLARA GÖRE DÜZENLENECEĞİNİN BELİRLENECEĞİ – GERÇEK KİŞİ HACZİNİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ KONUSUNDA BELİRLEME YAPILMADIĞI – TALEPLER KONUSUNDA AYRI AYRI KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 7622
Karar: 2017 / 968
Karar Tarihi: 28.03.2017

ÖZET: Şikayet üzerine icra mahkemesince sıra cetvelinin iptali sonrası yeni sıra cetvelinin hangi esaslara göre düzenleneceği belirlenmelidir. Somut olayda banka tarafından şikayet olunan şirketin haczinin düştüğünden bahsedilmiş ancak şahsın haczinin düşüp düşmediği konusunda belirleme yapılmamıştır. Mahkemece, talepler konusunda ayrı ayrı karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 106, 110)
Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde şikayetçi tarafından duruşmasız, şikayet olunan şirket vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.
Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar: Şikayetçi vekili, İnegöl 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/348 sayılı dosyasında hazırlanan 30.09.2009 tarihli sıra cetvelinde ilk haciz sahibi müvekkiline pay ayrılmadığını, şikayet olunan alacaklılara ait sıra cetvelinin düzenlendiği dosya ile Çatalca İcra Müdürlüğü’nün 2002/836 sayılı dosyalarında konulan hacizlerin İİK’nın 106 ve 110. maddelerinde öngörülen sürelerde satış istenmediğinden düştüğünü, bu dosyalardan konulan ilk hacizler geçerliymiş gibi yani konulan ilk hacizlerin devamı şeklinde sıra cetvelinde öncelik verilerek pay ayrılmasının doğru olmadığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptali ile satış bedelinin müvekkiline ödenmesini talep ve şikayet etmiştir.
Şikayet olunan şirket vekili, sıra cetvelinin düzenlenmesinde hata olmadığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Şikayet olunan …, cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; İnegöl 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/348 sayılı dosyasından taşınmaz üzerine konulan haczin süresinde satış istenilmemesi üzerine düştüğü ve 19.07.2007 günü yenilenmesi üzerine sırası değişen haczin ilk sırada kabul edilerek sıra cetvelinin buna göre oluşturulduğu, bu hali ile şikayetçi bankaya ödenmesi gereken payın ödenmediği, şikayetin bu nedenle haklı olduğu gerekçesiyle, şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan şirket vekili ile katılma yoluyla şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Mahkemece, şikayet olunan şirketin 2013/348 Esas sayılı dosyasındaki haczi değerlendirilerek karar verilmiş ise de, diğer şikayet olunan …’ın icra dosyası olan 2002/836 Esas dosyasındaki haczin düştüğüne ilişkin şikayetçi itirazı değerlendirilmemiştir. Şikayet üzerine icra mahkemesince sıra cetvelinin iptali sonrası yeni sıra cetvelinin hangi esaslara göre düzenleneceği belirlenmelidir. Somut olayda … Bankası tarafından şikayet olunanların haczinin düştüğünden bahsedildiği halde yukarıda da belirtildiği şekilde …’ın haczinin düşüp düşmediği konusunda belirleme yapılmamıştır. Mahkemece, talepler konusunda ayrı ayrı karar verilmesi gerektiği halde taleplerden biri hakkında karar verilmemesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunan şirket vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün şikayetçi yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden şikayet olunan şirketten alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat