5607 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU

UYAP TAN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ – SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜ – KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLÜP DÜŞÜRÜLMEYECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 21219
Karar: 2017 / 2044
Karar Tarihi: 22.03.2017

ÖZET: UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kayıt örneğine göre sanığın hüküm tarihinden sonra öldüğünün anlaşılması karşısında, bu durumun mahallinden araştırılması suretiyle sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 64) (YCGK. 05.03.2013 T. 2012/1-1560 E. 2013/81 K.)
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
1- … vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;
Sanığın eyleminin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen … nun davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gözetilerek … vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
2- … temyizine yönelik incelemede;
Uyap aracılığıyla elektronik ortamda MERNİS’ten alınan nüfus kayıt örneğine göre sanık Melahat Çinbilgel’in hükümden sonra 22.08.2015 tarihinde öldüğü anlaşıldığından, hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.03.2017 günü oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat