GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINSA BİLE TOPLUMSAL OLAYLAR ÇIKABİLECEĞİ VE TARAFLARIN CİDDİ TEHDİTLER ALTINDA KALABİLECEĞİ – KAYITLI KAMU DAVASININ BAŞKA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE NAKLONULMASI GEREKTİĞİ – DOSYANIN TEVDİİ EDİLDİĞİ

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 13252
Karar: 2016 / 1
Karar Tarihi: 06.01.2016

ÖZET: Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği anlaşılmakla, Ağır Ceza Mahkemesinin … Esasında kayıtlı kamu davasının … Ağır Ceza Mahkemesine nakline, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 19)

Dava ve karar: Sanıklar….ve … haklarında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek, silahlı terör örgütüne üye olma, halkı kanunlara uymamaya tahrik ve suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından … Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/511 Esas sayılı kamu davasının CMK.nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/12/2015 günlü ve 35601974-104-0384-2015-E.1327/82884 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C. Başsavcılığının 25/12/2015 günlü ve ND-2015/423064 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

… Valiliğinin 18/11/2015 tarihli ve 8234 sayılı yazısında; … İl Emniyet Müdürlüğünden alınan 13/11/2015 tarih ve 3334 sayılı cevabi yazılarında …adliyesinin ve duruşma salonlarının alan fiziki yetersizliğinden dolayı ve ayrıca yoğun katılımın olacağı duruşma günlerinde, her ne kadar güvenlik güçleri tarafından yeterli güvenlik önlemleri alınabilecek olsa da kargaşa ortamının olabileceği, mahkeme esnasında sanık yakınları ve Terör Örgütü taraftarları tarafından bahse konu davaları bahane ederek toplumsal olay yaratma düşüncesi içerisinde olabilecek ve güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelme ihtimalinden dolayı hoş olmayan durumların meydana gelebileceği, terör örgütü mensupları tarafından ilgili davalarda genel güvenliği ve sanıkların gidiş gelişlerini sağlayan güvenlik güçleri ile bu davalara bakmakla görevli mahkeme üyelerine yönelik olarak ilerleyen zamanlarda eylem arayışı içerisinde olabileceği, bütün bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda davanın kamu güvenliği açısından başka bir yere naklinin uygun olacağının belirtildiği,

… Cumhuriyet Başsavcılığının 10/11/2015 tarihli ve B.M. 2015/3287 sayılı yazısında; sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin mevcut duruşma salonunun küçük olması ve adliyenin sair fiziki koşulları dikkate alındığında, sanık müdafiileri, katılan ve müşteki vekilleri, yakınlarının da duruşmaya katılmaları durumunda yargılama için uygun koşulları haiz olmadığı, bu minval üzere güvenlik zaafiyeti doğabileceği, sanıklar, sanıkların üzerlerine atılı suçların nitelik ve kapsamları, bölgede özellikle son dönemlerde meydana gelen terör olayları ve yasadışı gösterilerin yoğunluğu göz önüne alındığında özellikle duruşma salonu dışarısında mevcut bulunan Hükümet Konağı Bahçesi ve civarında sanık yakınlarının önceki dosyalardan da belirlendiği üzere sayıca kalabalık olabilecekleri nazara alındığında terör örgütünün propagandasının yapılması, kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olayların vukuunun muhtemel olduğu, Hükümet Konağı ve Adliyenin bulunduğu bahçenin fiziki durumu birlikte değerlendirildiğinde, güvenlik güçlerinin önceden alınacak tedbirlerle kamu güvenliğini ihlal edebilecek müessif olayların önlenmesinde yetersiz kalabileceğinden bahse konu davanın kamu güvenliği açısından başka bir ile naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Sonuç: Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca … Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/511 Esasında kayıtlı kamu davasının … Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...