Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama Suçu

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama Suçu

DUYDUĞU PİŞMANLIK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BİR DAHA SUÇ İŞLEMEKTEN ÇEKİNECEĞİ KANAATİ İLE VERİLEN HAPİS CEZASI ERTELENEN SANIK – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 14690
Karar: 2016 / 225
Karar Tarihi: 05.01.2016

ÖZET: Adli sicil kaydı olmayan, suça konu kartı kovuşturma başlamadan önce geri verdiği için cezasından TCK.nun maddesi uyarınca indirim yapılan ve geçmişteki hali, sabıkasız oluşu, suç işleme hususundaki eğilimleri, duyduğu pişmanlık göz önünde bulundurularak bir daha suç işlemekten çekineceği kanaati ile verilen hapis cezası ertelenen sanık hakkında, kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışları değerlendirilerek bir daha suç işlemeyeceği yolunda oluşacak kanaate göre CMK.nun maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir karar verilmesi gerekirken, zararın giderilmediğinden bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 142, 168) (7201 S. K. m. 35)

Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: 03.06.2013 tarihinde sanığın yokluğunda verilen kararın Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun tebliğ edilmediği anlaşılmakla; tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmeyerek, öğrenme üzerine verilen 04.09.2015 tarihli dilekçenin süresinde olduğu kabul olunup sanığın temyiz talebinin süre yönünden reddine ilişkin 04.09.2015 günlü ek karar kaldırılarak 03.06.2013 günlü hükme yönelik temyizin incelenmesinde;
1- Sanık hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Hükümden sonra, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı ilamı ile bir kısım ibareleri iptal edilerek, Resmi Gazete’de 24.11.2015 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, suç vasfına ve etkin pişmanlığa yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün oybirliğiyle (ONANMASINA),
2- Hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;
6545 sayılı Yasa ile TCK.nun 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmiş olması ve bu düzenlemenin açıkça sanık aleyhine olması gözönüne alınarak yapılan incelemede;
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, suç vasfına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak:
Adli sicil kaydı olmayan, suça konu kartı kovuşturma başlamadan önce geri verdiği için cezasından TCK.nun 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılan ve geçmişteki hali, sabıkasız oluşu, suç işleme hususundaki eğilimleri, duyduğu pişmanlık göz önünde bulundurularak bir daha suç işlemekten çekineceği kanaati ile verilen hapis cezası ertelenen sanık hakkında, kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışları değerlendirilerek bir daha suç işlemeyeceği yolunda oluşacak kanaate göre CMK.nun 231. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir karar verilmesi gerekirken, zararın giderilmediğinden bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı biçimde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat