NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN KURULAN HÜKÜMDE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMASINA KARAR VERİLDİĞİ HALDE KARIŞIKLIĞA YOL AÇILMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
1.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 5689
Karar: 2016 / 1
Karar Tarihi: 07.01.2016

ÖZET: Sanık hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümde takdiri indirim uygulanmasına karar verildiği halde bu kez “sanığın geçmişi, gözlenen sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nazara alınarak” şeklinde gerekçeyle TCK’nun 62. maddesinin tatbik edilmemesi suretiyle karışıklığa yol açılması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 35, 58, 62, 106, 149, 220, 257) (5271 S. K. m. 231)

Dava ve Karar: TÜRK MİLLETİ ADINA
1- Sanık C.. T.. hakkında mağdur O.. M..’na yönelik kasten yaralamaya azmettirme, sanık Ö.. Ü.. hakkında mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma suçlarından açılan kamu davalarıyla ilgili olarak zamanaşımı süresi içinde mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüş,
2-a- Sanık A.. A.. müdafiinin yasal süreden sonraki duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nun 318. maddesi uyarınca,
b- Sanık Ö.. Ü..’ün müdafiinin yasal süresinde yaptığı temyiz isteminden sonra cezaevinden gönderdiği 29.05.2014 tarihli dilekçesiyle ile sadece O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit suçundan kurulan hüküm yönünden temyizden feragat ettiğini belirttiği anlaşılmakla, bu hükme yönelik temyiz isteminin CMUK’nun 317. maddesi gereğince,
Reddine karar verilmiş,
3- Sanık R.. U.. hakkında mağdur H.. Z..’a yönelik nitelikli tehdide azmettirme ve sanık A.. K.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, CMK’nun 231/11. maddesi uyarınca temyizi kabil olmadığından sanık A.. K.. müdafiinin itirazdan vazgeçme talebi de dikkate alınarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmış,
4-a- Sanıklar C.. T.. ve Ö.. Ü..’ün azmettirmesi üzerine sanık Y.. M..’in 09.06.2006 tarihinde mağdur M.. K..’a tabancayla 5 kez ateş ederek sol omuz, sırt ve kol bölgelerinden 4 isabetle hayati tehlike geçirmeksizin, yaşamsal fonksiyonları orta (3) derecede etkileyecek sağ ve sol skapula ile klavikula kırıklarına neden olacak şekilde yaralamak suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; teşebbüs nedeniyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nun 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, atış sayısı ile ortaya çıkan kastın yoğunluğu dikkate alınarak, makul cezalar verilmesi yerine, 14’er yıl hapis cezalarına hükmolunması ile,
b- Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; 01.11.2005 tarihinde seyir halinde olan mağdur M.. K..’ın aracının önünün başka bir araçla kesildiği, arka tarafının yine bir başka araçla kapatıldığı ve motosiklet ile gelen M.. Ç..’ın ateş ederek mağduru kasten yaraladığı anlaşılan olayda; sanık S.. A..’ın kullandığı araç ile mağdurun aracının önünü kesen kişi olduğu, fikir ve eylem birliği içerisinde bulunarak sanık Murat’a suçun işlenmesi sırasında önemli bir katkı sağladığı, kaçarken de aracı kullandığı anlaşıldığından TCK’nun 37/1. maddesi kapsamında müşterek fail olarak sorumlu tutulması yerine yardım eden sıfatıyla cezasından indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış,
5- Sanık S.. A..’ın 01.11.2005 tarihinde mağdur M.. K..’ın kasten yaralanması eylemine faillik boyutunda katılması, mahkumiyet hükmünün eleştiri yapılarak onanması, sanık M.. Ç.. hakkında mağdur B.. K..’a karşı nitelikli yağma suçundan verilen beraat kararının mahkumiyeti gerektiğinden bahisle bozulması, karşısında suç örgütüne üye olmaktan cezalandırılmaları yönündeki mahkemenin kabul ve gerekçelerinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla tebliğnamede yer alan 4 nolu bozma düşüncesine bu iki sanık yönünden iştirak edilmemiş,
6- Azmettirici olarak kabul edilen sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinde TCK’nun 38/1. maddesine yer verilmemesi ise sonuca etkili görülmemiştir.
7- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık C.. T..’in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdur O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit, mağdur F.. Ö..’e yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs; sanık Ö.. Ü..’ün S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs; sanıklar A.. U.. ve R.. Ç..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme; sanıklar A.. A.., F.. T.. ve H. A,’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanıklar A.. Y.., M.. Ç.. ve M.. E..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; sanık E.. G..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık H.. A..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, özel belgede sahtecilik; sanık M.. Ç..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralama, mağdur O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit; sanık S.. A..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık Y. M.’in suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, mağdur M.. K..’ı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs; sanık S.. G..’ın özel belgede sahtecilik suçları ile sanıklar C.. T.., A.. A.., A.. Y.. ve H.. T..’ın mağdur A.. K..’a yönelik eylemlerinin sübutu kabul, sanık C.. T..’in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdur O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit, mağdur F.. Ö..’e yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs; sanık Ö.. Ü..’ün S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs; sanıklar A.. U.. ve R.. Ç..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme; sanıklar A.. A.., F.. T.. ve H. A.’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanıklar A.. Y.., M.. Ç.. ve M.. E..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; sanık E.. G..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık H.. A..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, özel belgede sahtecilik; sanık M.. Ç..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralama, mağdur O… K…’a yönelik nitelikli tehdit; sanık S.. A..’ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık Y. M.’in suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, mağdur M.. K..’ı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs; sanık S.. G..’ın özel belgede sahtecilik suçları yönünden eleştiri nedenleri saklı kalmak şartıyla oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanıklar A.. U.., F.. T.. ve H.. T.. hakkında taktire ilişen cezaları azaltıcı sebebin niteliği ve diğer sanıklar yönünden cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık L.. K.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçu yönünden elde edilen delillerin mahkumiyetine yeter derece ve nitelikte bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık Y.. M.. müdafiinin bir sebebe dayanmayan; o yer Cumhuriyet savcısının sanık S.. G..’a atılı suçların sübuta ermediğine, sanık K.. Y..’in rüşvet alma, sanık L.. K..’in suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçlarının sübuta erdiğine, sanık H.. A..’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgütün üyesi olma yerine örgüt yöneticisi olma, sanıklar E.. G.., M.. Ç.. ve Y.. M..’in ruhsatsız tabanca taşıma yerine bulundurma, sanıklar C.. T.., Y.. M.. ve Ö.. Ü..’ün mağdur M.. K..’a yönelik 09.06.2006 tarihli eylemleri nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs yerine kasten yaralama suçlarından cezalandırılmaları gerektiğine; sanık A.. U.. müdafiinin savunma hakkının kısıtlandığına, delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, suç unsurlarının oluşmadığına, fail yerine yardım eden sıfatıyla cezalandırılması gerektiğine, TCK’nun 38/3. maddesinin uygulanması gerektiğine vesaireye; sanık A.. A.. müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta vesaireye; sanık A.. Y.. müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta vesaireye; sanık C.. T.. ve müdafilerinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede savunma hakkının kısıtlandığına, delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, suç vasfına vesaireye; sanık E.. G.. ve müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta vesaireye; sanık H.A. müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta vesaireye; sanık F.. T.. müdafilerinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, suç vasfına, TCK’nun 150/2. maddesinin uygulanması gerektiğine vesaireye; sanık H.. A.. müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, suçun unsurlarının oluşmadığına vesaireye; sanık H.. T.. müdafiinin eksik incelemeye, sübuta vesaireye; sanık M. Ç. müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine vesaireye; sanık M.. E..’nın sübuta vesaireye; sanık M.. Ç.. ve müdafiinin delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, suç vasfına vesaireye; sanık Ö.. Ü.. müdafinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede savunma hakkının kısıtlandığına, eksik incelemeye, sübuta vesaireye; sanık R.. Ç.. ve müdafiinin eksik incelemeye, delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta vesaireye; sanık S.. A..’ın savunma hakkının kısıtlandığına, delillerin hatalı değerlendirildiğine, suç unsurlarının oluşmadığına vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
A- Sanık C.. T.. hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdur O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit, mağdur F.. Ö..’e yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs; sanık Ö.. Ü.. hakkında S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’a yönelik kasten yaralama ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs; sanıklar A.. U.. ve R.. Ç.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme; sanıklar A.. A.. ve H.,A. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanık F.. T.. hakkında mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanıklar A.. Y.., M.. Ç.., M.. E.. ve H.. A.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; sanık E.. G.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık M.. Ç.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, S.. A.. ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme, mağdur M.. K..’ı kasten yaralama, mağdur O.. K..’a yönelik nitelikli tehdit; sanık S.. A.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, mağdur M.. K..’ı kasten yaralamaya yardım; sanık Y. M. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, mağdur M.. K..’ı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan kısmen re’sen de temyize tabi olan mahkumiyet hükümleri ile sanık L.. K.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan kurulan beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak ONANMASINA,
B- Sanık C.. T.. hakkında özel belgede sahtecilik, mağdur H.. Z..’a yönelik nitelikli tehdit, mağdur A.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanık Ö. Ü. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme, F.. D..’ı tasarlayarak öldürme; sanıklar A.. A.. ve A.. Y.. hakkında mağdur A.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanıklar F.. T.., G.. C.. ve G.. K.. ve O.. T.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; sanık H.. A.. hakkında özel belgede sahtecilik, mağdur H.. Z..’a yönelik nitelikli tehdit; sanık H.. T.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek yardım etme ve mağdur A.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanık S.. G.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek yardım etme ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan mahkumiyet ve sanıklar İ.. D.. ve M.. Ç.. hakkında mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli yağma; sanık K.. Y.. hakkında rüşvet alma suçlarından kurulan beraat hükümleri yönünden ise;
a- Sanıklar C.. T.. ve H.. A.. hakkında mağdur H.. Z..’a yönelik nitelikli tehdit suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Mağdur H..’in aşamalarda kendisini tehdit eden herhangi bir kişi olmadığını bildirmesi, sanıkların aksi ispat edilemeyen savunmaları, tehdit suçunun CMK’nun 135. maddesi kapsamında bulunmaması karşısında sanıkların, mahkumiyetlerine yeterli ve her türlü kuşkudan arınmış, savunmalarının aksini gösterir delil elde edilemediği gözetilmeden beraatleri yerine yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararları verilmesi,
b- Sanıklar İ.. D.. ve M.. Ç.. hakkında mağdur B.. K..’a yönelik nitelikli tehdit suçundan kurulan beraat hükümleriyle ilgili olarak;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; suç örgütü yöneticisi sanık C.. T.. ve adamlarının 2002 yılından itibaren mağdur Bekir’in kendi adına kayıtlı olan ancak A. K. ile ortak çalıştırdığı kahvehaneye gidip gelmeye başladıkları, zaman içinde tehditle para aldıkları, daha sonra tüm tahsilatı almaya başladıkları, mağdurun kendi adına olan vergi ve ruhsat kayıtlarını iptal ettirdiği gün sanık C..’un işyeri anahtarını zorla aldığı, kahvehaneyi tamamen sahiplenip örgütün toplanma yeri haline getirdiği anlaşılan olayda; mağdurun 29.01.2008 tarihinde Emniyet Müdürlüğünde kendisinin işlettiği kahvehaneye gelerek zorla para alan kişiler arasında bu iki sanığı da teşhis ettiği, H. A., F.. T.. ve A.. A..’in nitelikli yağma suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği halde bu kişilerle aynı durumda olan ve suçları sübuta eren İ.. D.. ve M.. Ç..’nun da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte gelir sağlamak amacıyla, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak birden fazla kişiyle, işyerinde yağma suçundan 5237 sayılı TCK’nun 149/1-c-d-f-g maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiği nazara alınmadan oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu beraatlerine karar verilmesi,
c- Sanıklar H.. T.., A.. Y.., A.. A.. ve C.. T.. hakkında mağdur A.. K..’a yönelik nitelikli yağma ve sanık H.. T.. hakkında ayrıca suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek yardım etme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanık H..’in zilyetliğinde olan orman sahasının bir bölümünde nakliyecilik faaliyeti yürüten ve dosyaya herhangi bir yazılı kira sözleşmesi ibraz edemeyen mağdur A.. K..’ın işyerini boşaltmaması nedeniyle, sanık H..’in “son sözün bu mu” diye tehdit ettikten sonra, bu hususta yardım istediği suç örgütü yöneticisi C.. T.. ve örgüt üyesi A.. Y..’ın yanlarında başka kişilerde olduğu halde işyerine gelerek, mağdurdan bir ay içinde tahliye etmesini aksi takdirde ofis binasını terk ederek şantiyenin üst kısmına taşınmasını istedikleri, sonrasında mağduru telefonda 3 kez arayan sanık A.. A..’in, “H..’e yanlış yapmamasını, olayların büyümemesini, aksi takdirde C..’un kendisine zarar verebileceğini” söylediği, bu dönemde işyerinin belediye tarafından mühürlenmesine rağmen mağdurun çalışmaya devam ettiği, 07.01.2007 tarihinde H.. T.., K. T., K. T. ve Ö. B.’ın mağdurun işyerine girerek ofis binasına zarar verdikleri, bu olayla ilgili olarak Aliağa Asliye Ceza Mahkemesinin 13.07.2015 tarih 2007/346 Esas-2015/631 sayılı kararıyla mühür bozma suçundan A.. K..’ın, işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan ise H.. T.., K. T., K. T.ve Ö. B.’ın mahkumiyetlerine ve hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılan olayda;
aa- Hükme esas alınan 07.01.2007 tarihli olayın başka bir yargılamanın konusunu teşkil etmesi, sanıkların amacının mağdurun işyerindeki eşyaları sahiplenmeye değil tahliyeyi sağlamaya yönelik olması, esasen işyerindeki makinaların da sanık Hayrettin’e ait olması karşısında sanıkların suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak birden fazla kişiyle zincirleme tehdit suçlarından TCK’nun 106/2-c-d,43/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları yerine yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli yağma suçlarından yazılı şekilde hükümler kurulması,
bb- Tüm dosya kapsamına göre, sanık H.. T..’ın suç örgütü üyesi olduğuna dair mahkumiyetine yeterli ve savunmasının aksini gösterir delil elde edilemediği, suç örgütüne iş vermesinin tek başına bilerek yardım fiilini oluşturmaya yeterli olmadığı nazara alınmadan beraati yerine yanılgılı değerlendirme sonucu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek yardım suçundan cezalandırılması yoluna gidilmesi,
d- Sanık Ö.. Ü.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi olma ve F.. D..’ı tasarlayarak öldürme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Oluşa, tüm dosya kapsamına ve iletişim tespit tutanaklarına göre; sanık Ö.. Ü..’ün C.. T..’in kurup yönettiği suç örgütü içerisinde diğer üyeler üzerinde hakimiyet kurduğuna, emir ve talimat verdiğine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği anlaşılan olayda;
aa- Sanığın suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma suçundan TCK’nun 220/2-3. maddesi gereğince cezalandırılması yerine yönetici sıfatıyla mahkumiyetine karar verilerek fazla ceza tayini,
bb- Yine bu sanığın 27.09.2006 tarihinde F.. D..’ın tasarlanarak öldürülmesi olayına fail, azmettiren veya yardım eden olarak katıldığına yahut M.. Ç.. üzerinde hakimiyet kurduğuna dair savunmasının aksini gösterir mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği ve suç örgütünün yöneticisi olmadığı anlaşılmasına rağmen beraati yerine, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
e- Sanık K.. Y.. hakkında rüşvet alma suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; Buca Cezaevi ikinci müdürü olan sanığın suç örgütü yöneticisi C.. T.. ve örgüt üyeleri ile yakın ilişkiler kurduğu, çeşitli sebeplerle işyeri dışında da görüştüğü, birlikte yaşadığı kadının oğlu olan tanık E..’e ait kuaför dükkanının demir parmaklıklarının yapımı konusunda C..’dan yardım istediği, C..’un anlaştığı ustaların bu işi yaptıkları, sanığın, C..’un işin bedelini ödediğini bildiği halde kendisine ödeme yapmayarak görevinin gereklerine aykırı davrandığı, rüşvet anlaşmasının tam olarak tespit edilemediği anlaşılan olayda; ceza yargılamasının son aşamaya ulaşması da nazara alınarak ek savunma hakkı tanınarak TCK’nun 257/1. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine yanılgılı değerlendirme sonucu yüklenen suçtan beraatine, görevi kötüye kullanma suçundan ise suç duyurusunda bulunulmasına hükmedilmesi suretiyle çelişki oluşturulması,
f- G.. K.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Bu sanık hakkında 01.11.2005 tarihinde mağdur M.. K..’ın kasten yaralanması olayında fail M.. Ç..’ın ateş ettiği motosikleti kullandığı gerekçesiyle suç ihbarında bulunulması ve başkaca mahkumiyetinin söz konusu olmaması karşısında, kamu davası açılması halinde birleştirilerek hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,
g- Sanıklar O.. T.., G.. C.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların yüklenen suçlardan mahkumiyetlerine yeterli ve savunmalarının aksini gösterir delil elde edilemediği, diğer suçlardan beraatlerine hükmedildiği anlaşılmakla, beraatleri yerine yanılgılı değerlendirme sonucu mahkumiyet kararları verilmesi,
h- Sanıklar C.. T.., H.. A.. ve S.. G.. hakkında özel belgede sahtecilik ve sanık S.. G.. hakkında ayrıca suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek yardım etme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
aa- Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanık C.. T.. tarafından kurulan suç örgütünün üyesi olan H.. A..’nın sanık S.. G..’a ait otelde bulunduğu sırada, polis memuru olarak görev yaptığı dönemden tanıdığı İ.. İ..’un kendisini arayıp ölümle biten olaya karışan bir yakını hakkında olay tarihinde otelde bulunduğu yönünde belge düzenlettirmesini istemesi üzerine, H..’in Sermet’e M. İ.isimli kişinin otele girdiği ve aynı gün çıktığı şeklinde belge tanzim ettirdiği, sanık H..’in bu suçu örgüt faaliyeti kapsamında işlemediği, eski bir tanıdığının şahsi talebini yerine getirdiği anlaşılan olayda;
aaa- Sanık H..’in eylemine fail, yardım eden ve azmettiren olarak katıldığına dair hiçbir delil bulunmayan suç örgütü yöneticisi C.. T..’in bu suçtan beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
bbb- Sanık S.. G..’ın eyleminde örgüte yardım suçunun unsurlarının bulunmadığı nazara alınmadan bu suçtan da mahkumiyeti yoluna gidilmesi,
ccc- Suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmemesine rağmen sanıklar hakkında TCK’nun 58/9. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
bb- Adli sicil kayıtlarına göre; daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetleri bulunmadığı anlaşılan sanıklar H.. A.. ve S.. G.. hakkında özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlerde CMK’nun 231/5. ve TCK’nun 51. maddelerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin karar yerinde denetime imkan verecek şekilde tartışılmaması,
ı- Sanık F.. T.. hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Sanık hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümde takdiri indirim uygulanmasına karar verildiği halde bu kez “sanığın geçmişi, gözlenen sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nazara alınarak” şeklinde gerekçeyle TCK’nun 62. maddesinin tatbik edilmemesi suretiyle karışıklığa yol açılması;
Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar C.. T.., G.. C.. ve G. K.; sanıklar A.. A.., A.. Y.., F.. T.., G.. C.., O.. T.., H.. A.., H.. T.. ve Ö.. Ü.. müdafileri ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, onanan hükümlerdeki ceza miktarlarına temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen sürelere göre sanıklar C.. T.., R.. Ç.., A.. A.. müdafilerinin tahliye istemlerinin, kısmi bozma sonrası yargılamada hukuki durumlarının yeniden değerlendirilecek olması karşısında ise, sanıklar A.. U.., F.. T.., A.. Y.. müdafilerinin yakalama emirlerinin kaldırılması taleplerinin reddine, 07/01/2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat