SİLAHLA TEHDİT VE BASİT YARALAMA SUÇLARI

VİCDANİ KANININ KESİN TUTARLI VE ÇELİŞMEYEN VERİLERE DAYANDIRILDIĞI – EYLEMİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SUÇ TİPİNE UYGUN OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ VE CEZANIN KANUNDA DÜZENLENEN KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE BELİRLENEREK BİREYSELLEŞTİRİLDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLMEK SURETİYLE ESASTAN REDDİ

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
1. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 896
Karar: 2017 / 822
Karar Tarihi: 07.04.2017

ÖZET: Duruşmaların Kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin Kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği ve cezanın Kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlenerek bireyselleştirildiği kanaatine ulaşılmıştır.

(5271 S. K. m. 279, 280, 286, 303) (5237 S. K. m. 58)

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme karşı sanık tarafından istinafa başvurulmuş olmakla,

Ceza Muhakemesi Kanununun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; dairenin yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğu görülerek CMK. 280. maddesi gereği başvurunun esası hakkında incelemeye geçildi.

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosyadaki duruşma tutanakları, diğer belge ve delillerle istinaf dilekçesi, dosya içerisinde bulunan Ceza Dairemiz üyesi tarafından hazırlanmış ön inceleme ve inceleme raporları ile birlikte heyet olarak incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

Duruşmaların Kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin Kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği ve cezanın Kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlenerek bireyselleştirildiği kanaatine ulaşılmış bulunmakla, sanığın herhangi bir gerekçe içermeyen istinaf itirazlarının yerinde olmadığı,

Verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik bulunmadığı, ancak; hükmün (2 ve 3.) paragrafları son bendinde “Sanığa hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK. nın 58/6. maddesi uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” denilmiş ise de, tekerrüre esas alınan ilam gösterilmediğinden hükümlerde 58 maddesinin uygulanmasına ilişkin paragraftan sonra “Antalya 5.Sulh Ceza Mahkemesi 2011/74 esas ve 596 karar sayılı ilamının tekerrüre esas alınması” cümlesinin eklenmesi suretiyle CMK 280/1-a-son ve 303/1-c maddeleri gereğince Hükmün Düzeltilmek Suretiyle Esastan Reddine, CMK 286. maddesi uyarınca KESİN olarak 07.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...