Silah Ruhsatı Talebinin Reddi

Silah Ruhsatı Talebinin Reddi

T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ
KURULU
Esas No : 2006/2664
Karar No : 2010/1370
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)
Vekilleri
Karsı Taraf (Davalılar) : 1- Başbakanlık – ANKARA
2- içişleri Bakanlığı – ANKARA
3- istanbul Valiliği – İSTANBUL

İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 21.3.2006
günlü, E:2003/1394, K.2006/2029 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı
tarafından istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Danıştay Onuncu Dairesince verilen
kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin,
kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği
savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin
reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Nevzat Özgür’ün Düşüncesi : Danıştay dava dairelerince
verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden
hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onuncu Dairesince verilen
kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği
görüşüldü:

Dava, 21.3.1991 günlü, 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”in 26.6.1997 günlü, 23031
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 16. maddesi (d) bendinin ve Geçici
1. maddesi ile davacının silah taşıma ruhsatının iptaline ilişkin 31.1.2003 tarihli işlemin ve
taşıma ruhsatının yenilenmesi talebinin reddine ilişkin 3.2.2003 tarihli istanbul Valiliği işleminin
iptali istemiyle açılmıştır.
Danıştay Onuncu Dairesi 21.3.2006 günlü, E:2003/1394, K:2006/2029 sayılı kararıyla;
6136 sayılı Yasa uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik ile silah taşıma ve

bulundurma ruhsatı verilecek olan kişilerde aranılacak niteliklerin, ilgilinin bulunduğu görevi
veya sosyal konumunu, fiziksel özelliklerini, suç işleme konusundaki eğilimini değerlendirmek,
toplumun güven duyacağı kişilerin bu haktan yararlanmasını sağlamak ve bu suretle kamu
yararı ve güvenliğinin gözetilmesi için özel koşullara bağlandığı; dava konusu Yönetmeliğin
16/d maddesinin beliritilen amaca uygun hükümler içerdiği, hukuka aykırı bir yönünün
bulunmadığı sonucuna varıldığı; 97/9510 sayılı Yönetmelik değişikliği ile yeni getirilen
hükümler nedeniyle durumu 16. madde kapsamına girenlerin taşıma ruhsatlarının süresi
sonunda bulundurma ruhsatına çevrileceğine ilişkin dava konusu Geçici 1. madde hükmünde
de yer alan düzenlemenin 6136 sayılı Yasanın temel ilkelerine aykırı bir yönünün
bulunmaması ve bu hükme yer verilmemiş olması halinde sahtecilik suçundan hüküm
giyenlerin ne taşıma ve ne de bulundurma ruhsatı almalarının mümkün olmaması bakımından
Geçici 1. madde hükmünde de hukuka aykırılık bulunmadığı; davacının resmi evrakta
sahtecilik suçundan İstanbul 5. Ceza Mahkemesinin 18.2.1987 günlü, E:1986/115, K:1987/28
sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca 2 ay hapis cezasına
çarptırıldığı, Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.12.2002 günlü, 2002/321 müt. sayılı
kararıyla da yasak haklarının iadesine karar verildiği; ancak, davacının yargılanıp ceza aldığı
fiilin Yönetmeliğin yukarıda sözü edilen 16/d maddesi kapsamında bulunması nedeniyle tesis
edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar vermiştir.
Davacı, memnu haklarının iade edilmiş olması nedeniyle daha önce aldığı cezanın
silah taşıma ruhsatı almasına engel oluşturmaması gerektiğini öne sürmekte ve kararın
temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince
verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin
kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin
reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 21.3.2006 günlü, E:2003/1394, K:2006/2029 sayılı kararının
ONANMASINA, 7.10.2010 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Danıştay Başkanvekili
Sinan Yörükoğlu
13. Daire Başkanı
Faruk Öztürk
8. Daire Başkanı
Ayla Alkıvılcım
2. Daire Başkanı
Kamuran Erbuğa
11. Daire Başkanı? f V \ 5. Daire

KARŞI OY
X- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7.
maddesinin dava konusu işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan şeklinde “Ateşli silahla işlenen
cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkum olanlara (bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde
sayılanlar hariç); affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma ve bulundurma izni
verilemez.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ile hiçbir suretle ateşli silah taşıma ve bulundurma ruhsatı
alamayacak kişiler, ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar
dışında bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar şeklinde sayma yolu’ile
belirlenmiş olmasına karşın, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Yönetmelik”in değişik 16. maddesinin (d) bendi ile yasa hükmündeki belirleme aşılarak
sahtecilik suçu nedeniyle bir yıldan az süreli hapis cezasından mahkum olanların da silah
ruhsatı alamayacakları kurala bağlanmıştır.
Bu durumda; Yasa hükmünü aşar nitelikte kısıtlayıcı kurallar getiren Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’in değişik 16. maddesinin (d) bendinde hukuka
uyarlık görülmediğinden aksi yöndeki Daire kararının bozulması gerektiği oyuyla, karara
katılmıyorum.
11. Daire Başkanı
Ahmet Hamdi Ünlü

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat