Devlet Memurlarının Naklen Atamalarında Eş Durumu

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2006/3202 E.N , 2010/306 K.N.

Özet
ANAYASANIN 41. MADDESİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 72. MADDESİ UYARINCA DEVLET MEMURLARININ NAKLEN ATANMALARINDA EŞ DURUMUNUN GÖZETİLMESİ ZORUNLU İSE DE, AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE KAMU HİZMETİNİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU ARASINDA DENGE KURMAK ZORUNDA OLAN İDARENİN YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMA SONUCU KAMU HİZMETİNİN AKSAYACAĞI KANAATİNE VARMASI HALİNDE EŞİN GÖREV YAPTIĞI KURUM İLE KOORDİNASYON SAĞLAMADAN ÖNCE NAKLEN ATAMA YAPABİLECEĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf (Davalı) : Adalet Bakanlığı

İstemin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2006 günlü, E:2006/2248, K:2006/1121 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu’nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Saadet Ünal’ın Düşüncesi : İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararının Daire kararında belirtilen gerekçe ile bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; davacının, Gaziantep Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden Hatay Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi 13.6.2001 günlü, E:2000/1708, K:2001/778 sayılı kararıyla; Adalet Başmüfettişi tarafından düzenlenen 30.7.2000 tarihli raporda amirleri tarafından kendisine yeterince güvenilmediği belirtilerek, bilgi ve başarısının orta derecede takdir edildiği, önceki mal bidirimlerinde beyan etmediği otomobil ve kooperatif dairesi nedeniyle hakkında inceleme yapılması için durumunun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İdari Yargı Adalet Komisyonuna bildirildiği, ayrıca denetim raporunda geçmişten beri yaşanan gelişmeler neden gösterilerek mahkemenin huzurlu bir ortama kavuşturulabilmesi için burada görev yapan memurların görev yerlerinin değiştirilmesinin önerildiği, davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda mahkemeye ait bir dosyanın kaybında davacının kayıtsızlık gösterdiği ve süresi içinde mal bildiriminde bulunmadığı saptanarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması ve yargı çevresi dışına atanmasının önerildiği, bu öneri üzerine aylıktan kesme cezası ile cezalandırılarak dava konusu işlemin kurulduğunun anlaşıldığı; bu durumda, davacının bulunduğu yerde yıprandığı ve söz konusu görevi sürdürmesinin sakınca yaratabileceği gözetilerek kurulan işlemde hukuka aykırılık görülmediği; davacının eşi öğretmen olarak görev yapmaktaysa da Milli Eğitim Bakanlığının yaygın teşkilat yapısı göz önüne alındığında davacının atandığı yere eşinin de istemi halinde atanabileceğinin açık olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucu Beşinci Dairesi’nin 17.6.2005 günlü,E:2001/3855, K:2005/3099 sayılı kararıyla; dayanağı Anayasanın 41. maddesi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinin 2. fıkrasında, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı hükmünün yer aldığı; buna göre memur olarak görev yapan eşlerin naklen atamasının yapılması durumunda, aile biriminin muhafazası bakımından eş durumunun gözetileceğinin açık olduğu, buna göre davacının naklen atanmasında hukuka aykırılık görülmemişse de davacının eşinin Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yaptığı gözönüne alınmaksızın ve bu kurumla koordinasyon sağlanmaksızın kurulan işlemde bu yönden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2006 günlü, E:2006/2248, K:2006/1121 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Danıştay Beşinci Dairesi kararında da belirtildiği üzere, memur olarak görev yapan eşlerden birinin bir başka yerdeki göreve naklen atanması durumunda, Anayasanın 41. maddesi uyarınca aile birliğinin korunması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre idare tarafından eş durumunun gözetilmesi gerektiği kuşkusuz ise de, kamu yararının sağlanması amacıyla üstlendiği kamu hizmetini en iyi şekilde yürütmek zorunda olan idarenin, aile birliğinin korunması ve kamu hizmetinin düzenli ve gereğine uygun şekilde yürütülmesi zorunluluğu arasında denge kurmak durumunda olduğu da açıktır.

Bu nedenle, kamu hizmetinin aksayacağı kanaatine varılan durumlarda, memur olan eşin görev yaptığı kurumla koordinasyon sağlanmadan önce naklen atama yapılabileceğinin kabulü gerekmektedir.

Davacının Gaziantep Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı dönemde edindiği bazı malları bildirmemesi, haksız mal edindiği ve kurum dışında bazı kişilerle çıkar ilişkilerine girdiği yolunda ihbar ve iddialarda bulunulması üzerine açılan idari soruşturmada aynı yerde görev yapan bazı memurların ifadelerinde de aynı iddialara yer verilmesi, adalet müfettişinin suç duyurusu üzerine hakkında ceza davası açılması, İdari Yargı Adalet Komisyonunun naklen atanmasını istemesi üzerine naklen Hatay Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hakkındaki iddialar ve bu iddialarla ilgili olarak açılan idari soruşturma ve ceza davası nedeniyle davacının bulunduğu yerde görevini gereği gibi yürütemeyeceği ve sonucunda kamu hizmetinin aksayacağı kanaatine varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddine, Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2006 günlü, E:2006/2248, K:2006/1121 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasina, 25.2.2010 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesince verilen kararın Danıştay Beşinci Dairesi’nin 17.6.2005 günlü,E:2001/3855, K:2005/3099 sayılı kararı doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara karşıyız.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat