Yağma Suçu

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2015/ 4083
Karar: 2017 / 4181
Karar Tarihi: 08.11.2017

ÖZET: UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kayıt örneğine göre sanığın hüküm tarihinden sonra öldüğünün anlaşılması karşısında, bu durumun mahallinden araştırılması suretiyle sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 64, 148) (5271 S. K. m. 223) (YCGK. 05.03.2013 T. 2012/1-1560 E. 2013/81 K.)

Kamu Davasının Düşürülüp Düşürülmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gereği

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık …’nın, hüküm tarihinden sonra, 08.09.2016 tarihinde öldüğünün UYAP sisteminden alınan sanığa ait nüfus kaydından anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 64/1. maddesi gereğince değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat