NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Sahtecilik Suçu

Sahtecilik Suçu

KASA HESABINDAN SANIĞIN DÖNEMİNE AİT BİR EKSİKLİĞİN TESPİT EDİLİP EDİLMEDİĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA SUÇUN SÜBUTU HALİNDE FARKLI ZAMANLARDAKİ EYLEMLERİN TCK MADDESİ KAPSAMINDA KALIP KALMAYACAĞININ TARTIŞILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 5730
Karar: 2016 / 371
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Katılan ile tanık beyanlarına ve bilirkişiye incelettirilen kamera kayıtlarına göre; sanığın müşterilerce ödenen paraları yazarkasaya bırakmayarak müşterinin ayrılmasının ardından alıp kasadan uzaklaştığının, dosya kapsamında söz konusu eylem gerçekleştirilirken düşük fiyatlı başka ürüne ait fiş ya da fatura düzenlendiği ya da hiç belge düzenlenmediğinin belirtilmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması açısından; sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin TCK’nın maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 43)

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Karar: Katılana ait şirketin havaalanındaki şubesinde satış temsilcisi olan ve müşterilerden para tahsil etme yetkisi bulunan sanığın, verilen paraları uhdesine geçirmek suretiyle atılı suçu işlediği iddia edilen olayda,
Katılan ile tanık beyanlarına ve bilirkişiye incelettirilen kamera kayıtlarına göre; sanığın müşterilerce ödenen paraları yazarkasaya bırakmayarak müşterinin ayrılmasının ardından alıp kasadan uzaklaştığının, dosya kapsamında söz konusu eylem gerçekleştirilirken düşük fiyatlı başka ürüne ait fiş ya da fatura düzenlendiği ya da hiç belge düzenlenmediğinin belirtilmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması açısından; sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.