KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇUNDA NEDENSELLİK BAĞI

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

DOSYANIN UZMAN BİR BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLİP SANIĞIN SATIŞ İŞLEMLERİNE AİT FATURALARDA USULSÜZLÜK OLUP OLMADIĞI KASA HESABINDAN SANIĞIN DÖNEMİNE AİT BİR EKSİKLİĞİN TESPİT EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 5683
Karar: 2016 / 303
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 43, 207)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılana ait şirketin havaalanındaki şubesinde satış temsilcisi olan ve müşterilerden para tahsil etme yetkisi bulunan sanığın, verilen paraları uhdesine geçirmek suretiyle atılı suçu işlediği iddia edilen olayda,
Katılan ile tanık beyanlarına ve bilirkişiye incelettirilen kamera kayıtlarına göre; sanığın müşterilerce ödenen paraları yazarkasaya bırakmayarak müşterinin ayrılmasının ardından alıp kasadan uzaklaştığının, dosya kapsamında söz konusu eylem gerçekleştirilirken düşük fiyatlı başka ürüne ait fiş yada fatura düzenlendiği ya da hiç belge düzenlenmediğinin belirtilmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması açısından; sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.