Sahte Üretilen Kartların Kullanılması Suçu

0
37

SAHTE ÜRETİLEN KARTLARIN KULLANILMASI SUÇU

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN BAŞKASINA AİT GERÇEK KARTLARIN KÖTÜYE KULLANIMI HALİNDE UYGULANABİLECEĞİ – SAHTE ÜRETİLEN KARTLARIN KULLANILMASI DURUMUNDA İSE UYGULANMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 6242
Karar: 2017 / 1666
Karar Tarihi: 22.02.2017

ÖZET: Sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulandığı ancak etkin pişmanlık hükümlerinin başkasına ait gerçek kartların kötüye kullanımı halinde uygulanabileceği, sahte üretilen kartların kullanılması durumunda ise uygulanmayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

(1412 S. K. m. 310) (5237 S. K. m. 168, 248, 268)
Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosya kapsamından anlaşılacağı üzere, …Bilgisayar adlı firmadan bilgisayar satın alınırken bedelinin, şikayetçi … adına sahte belgelerle …. Finansman A.Ş.’den tüketici kredi sözleşmesi ile 12 ay vade karşılığında alınan 1.400,00 TL ile ödendiğinin saptanması karşısında, anılan eylemle ilgili sanıklar hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından mahallinde gereğinin ifası, şikayetçiler …, …, …, …, …, …, … ve … adlarına mağdur … Bankasına yönelik sahte kredi kartları üretmek suçundan açılan dava hakkında her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.
I- 07.05.2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükmü, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 23.05.2014 günü temyiz eden sanık … müdafinin, sanık … hakkında resmi belgede sahtecilik ve TCK.nun 268. maddesine aykırılık ile sanıklar … ve … hakkında TCK.nun 268. maddesine aykırılık suçlarından şikayetçi bankanın zarar görmediği bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmadığı ve mahkeme tarafından da katılma kararı verilmiş olmasının hükümleri temyiz hakkı vermeyeceği cihetle, şikayetçi banka adına vekilinin vaki temyiz
istemlerinin CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle REDDİNE,
II- Katılan … Bankası vekilinin tüm sanıklara yönelik, sanıklar … ile … müdafinin sahte kartlar üretmek ve sahte üretilen kartları kullanmak suçlarından kurulan hükümlerin temyizlerine gelince:
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 37/2. maddesinde yer alan “kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler” şeklindeki düzenlemenin sözleşmenin imzalanmasını da kapsayacak aşamaya kadar uygulanabileceği, kredi kartı sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra kartın üretilmesi halinde TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında düzenlenen suçu, sahte kartları kullanarak menfaat temin etmenin ise ayrıca TCK.nun 245/3. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı, sahte banka veya kredi kartı üretme, kabul etme ve sahte oluşturulmuş banka veya kredi kartı ile ATM cihazından para çekme ya da alışveriş yapma eylemlerinin mağduru, kredi ya da banka kartını üreten banka veya finans kuruluşu olması nedeniyle, başkaları adına başvuruları reddedilenler veya üretilen kartların bağlı bulunduğu banka sayısınca kendi içerisinde zincirleme şekilde 5464 sayılı Yasanın 37/2 veya TCK.nun 245/2. ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kart kullanılması halinde ise, kendi içerisinde zincirleme şekilde aynı yasanın 245/3. madde ve fıkralarında düzenlenen suçların oluşacağı cihetle;
1- Somut olayda, şikayetçiler Mahmut Kayurhan, …, …, …, …,….ve … yönünden yapılan kredi kartı başvurularının reddedildiği anlaşılmakla eylemlerin aynı bankaya yönelik olması nedeniyle zincirleme şeklinde işlenen 5464 sayılı Yasanın 37/2, şikayetçiler ..ve… adlarına yapılan kredi kartı başvuru sonucu kabul edilip kart üretildiği ancak teslim edilmediği belirlenmekle eylemlerinin aynı bankaya karşı olması nedeniyle zincirleme şekilde işlenen TCK.nun 245/2. madde ve fıkralarındaki suçlardan cezalandırılmaları gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek ve kart sayısınca hükümler kurulması,
2- Şikayetçiler …, …, …, …, …, …, … ve … yönünden yapılan kredi kartı başvurularının kabulüyle üretilen kredi kartlarının kendilerine teslimini sağlayan sanıkların bu kartlarla harcama yaptıkları sabit olup fiillerinin aynı bankaya karşı olması nedeniyle zincirleme suretiyle işlenen TCK.nun 245/3. maddesindeki suçun oluşacağı, şikayetçiler … ile … adına düzenlenen kartlarla yapılan harcamalara ilişkin sanıklar tarafından ödemeler yapıldığı ve bu nedenle sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulandığı anlaşılmakla, TCK.nun 245/son maddesi yollamasıyla aynı yasanın 168. maddesinin başkasına ait gerçek kartların kötüye kullanımı halinde uygulanabileceği, sahte üretilen kartların kullanılması durumunda ise uygulanmayacağının gözetilmemesi,
3- Şikayetçi … hakkında gerek iddianameden gerekse bilirkişi raporundan ve ilgili banka evraklarından anlaşılacağı üzere, … Bankasından kredi kartı başvurusu bulunulmadığı, sadece ….Bilgisayar adlı firmadan bilgisayar satın alınırken bedelinin …. Finansman A.Ş. tüketici kredi sözleşmesi ile 12 ay vade karşılığında alınan 1.400,00 TL ile ödendiği saptanması karşısında, sanıkların sahte üretilen kartı alışveriş yapmak suretiyle kullanmak suçundan beraatleri yerine oluşa uygun olmayan şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan banka vekili ile sanık … ve … müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 22.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...