DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ DAVAYA ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 7897
Karar: 2017 / 2397
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Dava dilekçesinde, davacıların oğlu küçük R. G.in … olan doğum tarihinin .. olarak düzeltilmesinin talep edildiği, Mahkemece davanın kabulü ile doğum tarihinin … olarak düzeltilmesine karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin İlgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. Buna göre, Asliye Hukuk Mahkemesi’nce doğum tarihinin düzeltilmesi ile ilgili davaya İ. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Mahkemece, görev hususu gözardı edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

(5271 S. K. m. 218)

Dava: Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
Karar: Davacı R. G.’e velayeten A. G. ve A. G. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.05.2015 günlü ve 2015/50-221 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.09.2016 gün ve 2016/293458 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması talep edilmiştir.
Dava dilekçesinde, davacıların oğlu küçük R. G.in 10.12.1997 olan doğum tarihinin 29.10.1999 olarak düzeltilmesinin talep edildiği, Mahkemece davanın kabulü ile doğum tarihinin 29.10.1999 olarak düzeltilmesine karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/172 esasına kayden açılan kamu davasında suça sürüklenen çocuk R. G. hakkında çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından yapılan yargılama sırasında çocuk R. G.’in kemik yaşının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındığı, 17/12/2014 tarihli rapora göre çocuğun suçun işlendiği 15/03/2013 tarihi itibari ile 15 yaşını bitirdiği 16 yaşın içerisinde olduğu bildirilmiştir. UYAP kayıtlarına göre ise dosyanın derdest yani kesinleşmemiş olduğu görülmüştür.
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 218.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin İlgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. Buna göre, Asliye Hukuk Mahkemesi’nce doğum tarihinin düzeltilmesi ile ilgili davaya İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Mahkemece, görev hususu gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 23.02.2017 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat