Polis Memurunun Eş Durumu Nedeniyle Naklen Atanması

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Polis Memurunun Eş Durumu Nedeniyle Naklen Atanması

DANIŞTAY 5. Daire
ESAS: 2013/3994
KARAR: 2014/2761

İsteğin Özeti : Mersin 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 12/02/2013 günlü, E:2012/658; K:2013/115 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : M…

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, M… İli, S… İlçe Emniyet Müdürlüğünde genel hizmet branşlı polis memuru olarak görev yapan davacının, ikinci bölge birinci görev sırası geldiğinden bahisle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 01/06/2012 günlü ve 283818 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararıyla; davacının eşinin …Üniversitesi S… Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptığı, 2547 sayılı Kanuna tabi kadroda görev yapanların eş durumu nedeniyle naklen atanmalarının mümkün olmadığı, dolayısıyla davacının eşinin Şanlıurfa’da görev yapma imkanının bulunmadığı, dava konusu atama işlemi ile davacının Anayasa ile koruma altına alınan aile bütünlüğünün bozulduğu, yine davacı ile benzer durumda bulunan bir kısım personel açısından eş durumu gözetilmek suretiyle ikinci bölge hizmetinin ertelendiği göz önüne alındığında eş durumu mazereti gözetilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Eş durumu Bakımından Yer Değiştirme” başlıklı 38. maddesinin ikinci fıkrasında, eşleri emniyet mensubu olmayanların kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilecekleri kurala bağlanmış; üçüncü fıkrasında ise, eş durumu sebebiyle personelin bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabileceği hüküm altına alınmış; 39. maddesinin 1/b bendinde de, yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38’inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanların, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilecekleri kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; polis memurluğu görevine ilk kez 29/12/2006 tarihinde A… Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan davacının, eşinin …Üniversitesi S… Meslek Yüksek Okuluna öğretim görevlisi olarak atanması nedeniyle eş durumu gözetilerek 24/08/2010 tarihli işlemle M… İli, S… İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandığı; ikinci bölge birinci görev sırası gelmiş olmakla birlikte, hizmet ihtiyacı nedeniyle ikinci bölge hizmeti üç kez ertelenen davacının 2012 yılı atama döneminde eş durumu nedeniyle erteleme talebi kabul edilmeyerek dava konusu işlemle Ş… Emniyet Müdürlüğüne atandığı anlaşılmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 38. maddesinin 3. fıkrasına göre personelin, görev yaptığı bölge için Yönetmeliğin 23. maddesinde öngörülen hizmet süresini tamamlaması halinde dahi eş durumu nedeniyle erteleme imkanından 3 yıl yararlanabilmesi mümkün olduğu gibi, bölge hizmet süresini tamamlamasa bile ikinci bölge birinci görev sırasının gelmesinden dolayı tebligat aldığı tarihten itibaren en çok 3 yıl eş durumu nedeniyle erteleme imkanından yararlanması mümkündür.

Bu durumda, eşinin …Üniversitesi S… Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapması nedeniyle bir başka İl’e atanamayacağı dikkate alındığında, eş durumundan dolayı 24/08/2010 tarihli işlemle S… İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan davacının, eş durumu nedeniyle erteleme talebi kabul edilmeyerek Ş… Emniyet Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, …1. İdare Mahkemesi’nce verilen ve sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan 12/02/2013 günlü, E:2012/658; K:2013/115 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta ücretinden artan 24,25.-TL’nin isteği halinde davalıya iadesine, 02/04/2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde “eş durumu” özrünün tarifi yapılmamış; yalnızca 13. maddesinin 3. fıkrasında, Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamalarının eşlerinin görev yaptığı yere yapılabileceği belirtilmek suretiyle eş durumu özrü, eşi Devlet memuru olanlarla sınırlandırılmıştır. Esasen, anılan Yönetmelikte tarifi olmamakla birlikte uygulaması düzenlenen bu özrün sınırlarını belirlemek için, zorunlu olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe bakılması gerekir. Söz konusu Yönetmeliğin 14. maddesinde bu husus, eşin 160 sayılı Kanuna tâbi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının belgelenmesinin gerektiği şeklinde açıklanmıştır. Sonuç itibarıyla eş durumu özründen, eşi memur olan Emniyet mensupları yararlanabilecektir.

Davacının eşinin …Üniversitesi S… Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite öğretim görevlileri, Devlet memuru olmayıp sözleşme ile çalışan kamu görevlileridir. Bu nedenle davacının kamu görevlisi olup memur statüsünde bulunmayan eşinden dolayı eş durumu özründen yararlanmak suretiyle atanma ya da erteleme hakkı yoktur.

Bu durumda dava konusu işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı için davanın reddi gerekirken işlemin iptaline karar verilmesinde de hukuki isabet görülmemiştir.

Temyiz edilen kararın bozulması gerekirken onanması yönünde verilen karara karşıyım.

KARŞI OY

XX- Eş durumu nedeniyle 2010 yılında M… iline atanan davacı, ikinci bölge hizmet sırası geldiğinden bahisle Ş… iline atanmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemeyeceğine ve ikinci bölgeye atamada birinci bölgedeki hizmet süresinin dikkate alınmayacağına ilişkin düzenlemeler uyarınca, atanma sırası da dikkate alındığında davacının ikinci bölgeye atanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Ertelemeler hizmet gereği olarak idarenin takdirinde olup, esasen daha önce eş durumu nedeniyle Mersin iline atanan ve değişik gerekçeyle de olsa iki defa ataması ertelenen davacı hakkında memur olmayan ve sözleşmeli olarak çalışan eş için bu gerekçeyle yeniden erteleme yapılmasını zorunlu kılan bir mevzuat hükmü bulunmayıp, idareyi bu yönde işlem yapmaya zorlamak takdir yetkisini ortadan kaldıracak bir sonuç doğuracaktır.

Bu nedenle, Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat