Belediye Encümen Kararının İptali

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2013/4688
KARAR NO. 2014/8454
KARAR TARİHİ. 16.10.2014

> YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ— SAVUNMA ÖZETİNİN KARARDA YER ALMASI— BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ

ÖZET : Dava; yapının ruhsat ve projesine aykırı olduğundan bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca davacıya para cezası verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemine ilişkindir. Dava dilekçesi ile 28/05/2012 günlü ara kararın 21/06/2012 tarihinde davalı vekiline tebliğ edildiği, 30 günlük ara karara cevap süresi dolmadan 18/06/2012 tarihinde kayda giren dilekçe ile davalı tarafından ek süre talep edildiği, Mahkeme’nin 31/08/2012 günlü kararı ile ek süre isteminin kabul edildiği, savunma vermek için son günün 20/08/2012 tarihi olduğu, davalı idare tarafından 30/07/2012 tarihinde verilen savunma dilekçesinin süresinde olmasına rağmen temyize konu kararda savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği görülmektedir. Bu durumda; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kararlarda bulunması gereken hususlara ilişkin 24. maddesine aykırı şekilde davalı idarenin savunmasının özetinin kararda yer almamasının kararı bu yönden hukuka aykırı kılacağından temyize konu kararda bu yönü ile isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2013 günlü, E:2012/915, K:2013/176 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi, 4 pafta, 16514 sayılı parsel üzerindeki yapının ruhsat ve projesine aykırı olduğundan bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca davacıya para cezası verilmesine ilişkin 01/03/2012 günlü, 150-150 ( 1353054 ) sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu işlemin, davalı idarenin 14/06/2012 günlü, 492-492 ( 1399475 ) sayılı işlemi ile geri alındığından, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararlarda Bulunacak Hususlar” başlıklı 24. maddesinde; “Kararlarda:
a ) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri,
b ) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti,
c ) Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri,
d ) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,
e ) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm, tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı,
f ) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,
g ) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,
h ) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları,
ı ) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yasa hükmü uyarınca mahkeme kararında davalı savunması özetinin yazılması zorunlu bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; dava dilekçesi ile 28/05/2012 günlü ara kararın 21/06/2012 tarihinde davalı vekiline tebliğ edildiği, 30 günlük ara karara cevap süresi dolmadan 18/06/2012 tarihinde kayda giren dilekçe ile davalı tarafından ek süre talep edildiği, Mahkeme’nin 31/08/2012 günlü kararı ile ek süre isteminin kabul edildiği, savunma vermek için son günün 20/08/2012 tarihi olduğu, davalı idare tarafından 30/07/2012 tarihinde verilen savunma dilekçesinin süresinde olmasına rağmen temyize konu kararda savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kararlarda bulunması gereken hususlara ilişkin 24. maddesine aykırı şekilde davalı idarenin savunmasının özetinin kararda yer almamasının kararı bu yönden hukuka aykırı kılacağından temyize konu kararda bu yönü ile isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, istanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2013 günlü, E:2012/915, K:2013/176 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat