Belediye Memurlarının Memuriyetten Çıkarılmaları

DANIŞTAY
12. Daire 2007/1295 E.N , 2008/647 K.N.

İlgili Kavramlar

MEMURLUKTAN ATILMA
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

Özet
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DİŞ DOKTORU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, 657 SAYILI YASA’NIN 125/E-G MADDESİ UYARINCA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMASINA DAİR CEZANIN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİNDEN TEŞEKKÜL EDEN YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNCA VERİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kurum Tabibliğinde, diş doktoru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 125/E-g maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11.10.2005 günlü, 2005/3-1 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada, uyuşmazlık konusu olayda, ASKİ’de diş doktoru olarak görev yapan davacı hakkında verilen disiplin cezasının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.2.2004 gün ve 82 karar numarası ile kabul edilip 30 Mart 2004 tarihli Tasvir Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verildiği anlaşılmış ise de, ASKİ’de diş doktoru olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacağı ve hakkında dava konusu edilen disiplin cezasını verecek olan Yüksek Disiplin Kurulunun Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilenler tarafından oluşturulması gerekeceği tartışmasız olup, davacı hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren ASKİ Disiplin Yönetmeliği uyarınca cezalandırılmasında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte tazmini yolunda Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 5.10.2006 günlü, E:2005/2067, K.-2006/3208 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Oğuz Özkarslı

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: E. Nur Necef

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idare tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olan davalı idarede çalışan personele, dava konusu cezanın Büyükşehir Belediye Encümeni’nden teşekkül eden Yüksek Disiplin Kurulunca verileceği açıktır.

Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 5.10.2006 günlü, E:2005/2067, K:2006/3208 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıdaki açıklama ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 21,40 YTL yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde davalı idareye iadesine, 06.02.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat