KDV Vergi Ziyaı Cezası Ödeme Emrinin İptali

KDV Vergi Ziyaı Cezası Ödeme Emrinin İptali

DANIŞTAY 4. Daire
ESAS: 2013/9157
KARAR: 2014/1768

İstemin Özeti : Davacı adına, 2006/11 ve 12’nci dönemi katma değer vergisi ile vergi ziyaı cezasının tahsili için düzenlenen 14.09.2012 tarih ve 314 no’lu ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 16/09/2013 günlü ve E:2013/72, K:2013/1457 sayılı kararıyla; davanın reddine karar verilmiştir. Hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca duruşma yapılmadan karar verilmesi yasaya uygun olmadığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince, dava dosyası tekemmül ettiği için davacının yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesine ve duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin esası incelenip gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1 inci fıkrasında; Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve yirmi beşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmi beşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılacağı, 3 numaralı fıkrasında da, duruşma talebinin dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabileceği hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, savunmaya cevap dilekçesinde duruşma talep edildiği halde vergi mahkemesince duruşma yapılmadan davanın esasının incelenerek sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 2577 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde öngörüldüğü şekilde davacı şirketin Yasada belirtilen koşullara uygun olan duruşma isteği dikkate alınarak duruşma yapıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, bu hükme uyulmaksızın verilen mahkeme hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 16/09/2013 günlü ve E:2013/72, K:2013/1457 sayılı kararının bozulmasına, 18/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat