Oto İçerisinde Cinsel İlişki

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Oto İçerisinde Cinsel İlişki

T.C
YARGITAY
15.CEZA DAİRESİ
ESAS O.2011/19517
KARAR NO.2012/1377
KARAR TARİHİ.27.12.2012

Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 3.11.2009 gün, 2008/1098 Esas 2009/780 Karar sayılı ilamı: CEZA DAİRESİNCE ONANMIŞTIR

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının 30.10.2008 tarih, 2008/19697 Soruşturma, 2008/6713 Esas, 2008/2085 iddianame sayılı iddianamesinde 26.10.2008 tarihinde saat 14.30 sularında Küçük Çamlıca korusu içerisinde devriye görevi yapmakta olan polis ekiplerince kimliğini beyan etmek istemeyen bir şahıs tarafından korunun içindeki otoparkta bulunan 61 KF …plakalı beyaz renkli Ford Connect marka araç içerisinde bulunan şahısların alenen cinsel ilişkide bulunduklarının beyan edilmesi üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan tespite göre sanıkların aracın arka koltuğunda cinsel münasebette bulundukları tespit edildiği, sanıkların 5237 TCK 225, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istenilmiştir.

Sanık C.U. savunmasında; suç tarihinde diğer sanık ile birlikte aracın içerisinde oturup sohbet ettiklerini polis memurunun cama vurması sonucu aşağı inip kimliklerini polise gösterdiklerini cinsel ilişkide bulunmadığını bildirmiştir.

Sanık M.P. savunmasında, diğer sanığın patronu olduğunu sohbet etmek amacıyla Çamlıca korusuna gittiklerini araçta oturup sohbet ederken polis memurlarının gelerek kendilerini karakola götürdüğünü, aracın içinde cinsel ilişkide bulunmadığını bildirmiştir.

Tanık M.R.D. beyanında olay tarihinde ring görevlerini ifa ederken vatandaşlardan birinin ihbarı üzerine diğer memur O.D. ile birlikte olay yerine gittiklerini, sanıkların araç içerisinde çıplak olduklarını gördüklerini, cama tıklayıp kenara çekildiklerini, sanıkların giyinip aşağı indiklerini, sanıkları karakola davet ettiklerini, sanık C.’in para teklif ettiğini, tutanak tuttuklarını tutanağın doğru olduğunu, sanıkların üst tarafının çıplak olduğunu aracın içinde üst üste bulunduklarını bu nedenle cinsel münasebette bulunduklarını yazdıklarını, alt taraflarına bakmadıkları için çıplak olup olmadıklarını görmediğini bildirmiştir.

Tanık O.D. beyanında, M.R.D. ile birlikte ring görevini ifa ederken bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, her iki sanığın aracın içerisinde üst üste yatmış olduklarını gördüklerini cama tıkladıklarını sanıkların aşağıya indiklerini, karakola götürecekleri sırada sanık C.’in cebine para koyduğunu bunun üzerine tutanak tuttuklarını, tutanağın içeriğinin doğru olduğunu bildirmiştir.

Sanıkların herkesin görebileceği otoparkta araç içerisinde alenen cinsel münasebette bulundukları, tutanak içeriği tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile sabit olmuş sanıkların cezalandırılmaları yoluna gidilmiştir. Sanıkların suçu işleyiş biçimleri göz önüne alındığında ileride bir daha suç işlemeyecekleri konusunda kanaat hasıl olmadığından CMK’nın 231 maddesi hükmü sanıklar lehine uygulanmayarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere:

Sanıkların atılı alenen cinsel ilişkide bulunma suçunu işledikleri sabit olduğundan, suçun işleniş biçimine, suçun işlenmesinde kullanılan araçlara, suçun işlendiği zaman ve yere, suç konusunun önem ve değerine, meydana gelen zararın ağırlığına, sanıkların kasta dayalı kusurlarının ağırlığına, sanıkların güttüğü amaç ve saike nazaran 5237 sayılı TCK’nın 225/(1) maddesi uyarınca takdiren 6’şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına,

Sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak sanıklara verilen cezadan 5237 sayılı TCK’nm 62/(1) maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanıkların 5’cr ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına,

Sanıklara verilen hapis cezasının sanıkların kişiliğine, sosyal ve ekonomik du-rumlarına yargılama sürecinde duydukları pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, 5237 sayılı TCK’nın 50/(1 )-a maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilmesine,

Sanıklara verilen adli para cezasının sanıkların ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesi uyarınca sanıklara verilen adli para cezasının l’er aylık taksitler halinde tahsil edilmek üzere 20 eşit taksite bağlanmasına, sanıklar taksitlerden birisini süresinde ödemedikleri takdirde geriye kalan tüm para cezasının tamamen tahsil edileceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine (ihtarat yapıldı)

8.2.2008 tarih 26781 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 5728 sayılı kanunun 562. Maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 231. Maddesine 5560 sayılı kanunun 23. Maddesi ile eklenen 5. Fıkranın şartlarının oluşmaması nedeniyle sanıklar lehinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına takdiren yer olmadığına,

Sanık C.U.’un gözaltında geçen süresinin 5237 sayılı TCK’nın 63(1) maddesi uyarınca verilen cezasından indirilmesine,

Sanıklar hakkında başkaca kanuni ve takdiri arttıran ve eksiltmeye takdiren yer olmadığına,

Sanık C.U.’un sebebiyet verdiği 2 çağrı kağıdı gideri 9 TL yargılama giderinin CMK’nın 325/1 maddesi uyarınca sanık C.U.’dan tahsiline,

Sanık M.P.’ın sebebiyet verdiği, 2 çağrı kağıdı gideri, 9 TL yargılama giderinin CMK’nın 325/1 maddesi uyarınca sanık M.P.tan tahsiline,

Sanıkların kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya eşdeğer mahkemeye verecekleri dilekçe ya da mahkeme kalemine müracaatla zabıt katibine yapacakları beyanın tutanağa geçirilerek mahkeme hakimine onaylattırılmak suretiyle kararı temyiz edebileceklerine,

Dair, sanıkların yüzlerinde yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat