Öğretmen Eş Durumu Ataması

Öğretmen Eş Durumu Ataması

Ceza Genel Kurulu 2007/4.MD-62 E., 2007/237 K.

Sanığın görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçundan beraatine ilişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesince verilen 07.12.2006 gün ve 5-29 sayılı hüküm, Yargıtay C.Savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, Yargıtay C.Başsavcılığının “bozma” istekli 26.02.2007 gün ve 4 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Asıl görevi Nevşehir vali yardımcısı olup, 03.06.2001 tarihinden itibaren 5 gün süre ile vali vekilliğine bakan sanık T….. Ş…..’ın, vekâletin ikinci gününde katılan N….. S…..’in, Nevşehir Derinkuyu Cumhuriyet İlkokulundan Nevşehir Acıgöl K……… E……… İlköğretim Okuluna, Milli Eğitim Müdürü N…. C…..’ın hazırladığı atama kararına Vali Yardımcısı A…. T……..’ın uygun görüşle arzıyla 04.06.2001 tarihinde “olur” vererek 05.06.2001 gün ve 6994 sayılı atama işlemini gerçekleştirmesinde, eş durumu nedeniyle yapılan bu atamada 657 sayılı Yasanın 72/2. maddesi uyarınca, atama yapılacak eşin isteğinin bulunup bulunmadığına dikkat etmeksizin olur vermekten ibaret eyleminde ihmal veya kötüye kullanma kastı bulunmadığından, usül ve esasa ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddi ile Yargıtay 4. Ceza Dairesinin usule riayetle ve özde isabet kaydederek vermiş bulunduğu beraat hükmün onanmasına karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan iki kurul üyesi;

“Sanığın yasaya aykırı eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu” gerekçesiyle, hükmün bozulması yönünde oy kullanmışlardır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 07.12.2006 gün ve 5-29 sayılı kararının ONANMASINA,

2-Dosyanın Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.11.2007 günü tebliğnamedeki isteme aykırı olarak oyçokluğuyla karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat