Hırsızlık Suçunda Temyiz Süresi

0
46

Hırsızlık Suçunda Temyiz Süresi

Ceza Genel Kurulu 2007/6-204 E., 2007/180 K.

Hırsızlık suçundan sanıklardan Kamil H….. K….’ın, 765 sayılı TCY.nın 493/1, 61, 522/1 ve 59/2. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezasıyla; sanık Şükrü K….’nın ise 765 sayılı TCY.nın 493/1, 61, 59/2 ve 81/2. maddeleri uyarınca 11 ay 2 gün hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ilişkin, Şalpazarı Asliye Ceza Mahkemesince 09.06.2004 gün ve 6-29 sayı ile verilen kararın sanıklar ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay C.Başsavcılığı 05.07.2005 gün ve 174838 sayı ile; 5237 sayılı TCY.nın yürürlüğe girmesi nedeniyle mahkemesince yeniden değerlendirme yapılması için, 5320 sayılı Yasanın 8/2. maddesi uyarınca dosyayı mahalline iade etmiştir.

Yerel Mahkemece duruşma açılarak yapılan yargılama sonucunda 28.12.2005 gün ve 20-35 sayı ile; sanık Kamil H….. K…. yönünden 765 sayılı Yasanın daha lehe olduğunun kabulüyle bu kez 765 sayılı TCY.nın 493/1, 61, 522/1, 59/2. maddeleri uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanık Şükrü K….’nın ise 5237 sayılı TCY.nın 142/1-b, 35, 62/1. maddeleri uyarınca 7 ay 23 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 53. maddenin uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararın sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 31.10.2006 gün ve 7158-10438 sayı ile;

“28.12.2005 gün ve 2005/20-35 sayılı 5237 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarlama kararına yönelik olarak yasal süre içinde temyiz başvurusunda bulunmayan hükümlüler Şükrü K…. ve

Kamil H….. K…. savunmanının bu konudaki isteğinin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince istem gibi reddine” karar verilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 26.07.2007 gün ve 123462 sayı ve özetle;

“İtiraz konusu dosyada; hüküm, 28.12.2005 günü sanıklar müdafiinin huzurunda tefhim edilmiş ve sanıklar müdafii de aynı tarihi taşıyan hakim havaleli süre tutum dilekçesi ile hükmü temyiz etmiştir.

Sanıklar müdafiinin temyiz isteği, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla CMUK.nun 310/1. madde ve fıkrasında öngörülen bir haftalık süre içerisinde yapılmıştır.

Bu nedenle süresinde yapılan temyiz isteği üzerine hükmün esastan incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, temyiz isteğinin süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır” görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire kararının kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme hükmünün temyizen incelemesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulu’nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanıklar Şükrü K…. ve Kamil H….. K….’nın hırsızlık suçundan cezalandırılmalarına karar verilen olayda Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki hukuki uyuşmazlık, sanıklar müdafii tarafından yapılan temyizinin yasal sürede yapılıp yapılmadığının belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğine göre;

Sanıklar müdafii Av. Emine L…… K……. imzasıyla süre tutum dilekçesi verildiği, dilekçe üzerinde 39880 sicil sayılı hakimin 28.12.2005 tarihli havalesinin bulunduğu ve yazı işleri tarafından altı imzalanan kaşede dilekçenin 28.12.2005 tarihinde temyiz defterinin 2005/15 sırasına kaydedildiğinin belirtildiği, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ise 07.02.2006 tarihli hakim havalesi taşıyan gerekçeli temyiz dilekçesinin verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada dizi pusulası bulunmamakla birlikte, 03.02.2006 tarihini taşıyan dosya gönderme formunda da süre tutum tarihi 28.12.2005 günü olarak gösterilmiştir. 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY.nın 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süre içerisinde Yerel Mahkemece yüze karşı karar verildiği gün, süre tutum dilekçesinin sunulmuş olması karşısında sanıklar müdafiinin süresinde temyiz başvurusunda bulunduğu görülmektedir.

Bu itibarla haklı nedenlere dayanan Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile Özel Dairenin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ve dosyanın, temyiz incelemesi için Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2-Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 31.10.2006 gün ve 7158-10438 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3-Dosyanın temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 18.09.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here