ANAYASA VE KANUNA DAYALI KAMUSAL YETKİYİ KULLANAN BİR MAKAM TARAFINDAN KONULMUŞ MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN BULUNMADIĞI – SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN BERAAT KARARI VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 1042
Karar: 2016 / 3655
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Suça konu mühürleme tutanağını düzenleyen …. Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin, mühürleme tarihinden önce …. tarihinde özelleştirildiği, özel hukuk tüzel kişisi olarak kamusal yetki kullanma hakkı olmadığından, Anayasa ve Kanuna dayalı kamusal yetkiyi kullanan bir makam tarafından konulmuş mühürleme işleminin bulunmaması nedeniyle, sanığa yüklenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın savunması alınmadan beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmeyerek tebliğnamedeki bozma düşüncelerine iştirak edilmemiştir. Hüküm onanmıştır.

(5237 S. K. m. 203) (5271 S. K. m. 193) (YCGK 20.10.2009 T. 2009/11-89 E. 2009/243 K.)

Dava ve Karar: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.10.2009 tarih, 2009/11-89 Esas ve 2009/243 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere; 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasasının, “sanığın duruşmada hazır bulunmaması” başlığını taşıyan 193. maddesine, 01.06.2005 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5353 sayılı Yasa ile eklenen 2. fıkrasının gerekçesinde, “sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa dahi dava gıyabında bitirilebilir. Böylece sanığın lehine bir düzenleme getirilmiş ve gereksiz yere davanın uzaması önlenmek istenmiştir” şeklinde açıklanmış olup, maddenin değişiklik gerekçesinde de belirtildiği üzere, sanık hakkında, mahkumiyet dışında bir karar verileceği hallerde, davanın gereksiz yere uzamaması için sorgusu yapılmadan da davanın bitirilmesi olanaklı hale gelmiştir. Somut olayda; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Yargıtay …… Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 12.11.2013 tarih ve …… sayılı cevabi yazıdan, suça konu mühürleme tutanağını düzenleyen …. Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin, mühürleme tarihinden önce 29.12.2010 tarihinde özelleştirildiği, özel hukuk tüzel kişisi olarak kamusal yetki kullanma hakkı olmadığından, Anayasa ve Kanuna dayalı kamusal yetkiyi kullanan bir makam tarafından konulmuş mühürleme işleminin bulunmaması nedeniyle, sanığa yüklenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın savunması alınmadan beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmeyerek tebliğnamedeki bozma düşüncelerine iştirak edilmemiştir.
Sonuç: Yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 21.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat