FEN BİLİRKİŞİSİNİN EK RAPORUNDA HARFLERLE BELİRLENEN KISIMLARIN ÇIKARTILARAK ZİLYETLİK NEDENİYLE ASLİ MÜDAHİL ADINA TAPUYA TESCİLİNE DİĞER KISMIN İSE ORMAN VASFI İLE TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 4665
Karar: 2016 / 4951
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Mahkemece fen bilirkişisinin ek raporunda ………. harfi ile gösterilen ve … Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı ilamı ile tesciline karar verilen kısımdan fiilen kullanılan alan dışında kalan ………… harfleri ile gösterilen kısım çıkarılarak ………….. m²’lik kısmın tapu kaydı nedeniyle; satış senetleri ile alınan ……….. harfleri ile gösterilen bölümü ile ……….. ve ……… harfleri ile gösterilen …………….. m²’lik kısmın zilyetlik nedeniyle asli müdahil adına tapuya tesciline, parselden geriye kalan …………… m²’lik kısmın da orman vasfı ile … adına tesciline karar verilmesi gerekmektedir. Kabule göre de; adına tescil kararı verilen asli müdahil … adına tapunun beyanlar hanesine kullanım şerhi verilmesi doğru görülmemiştir.

(3402 S. K. m. 4)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar … ve … … vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
… ili, … ilçesi, … köyü 130 ada 1 parsel sayılı 108.209,91 m² ve 131 ada 1 parsel sayılı 81.133,21 m² yüzölçümündeki taşınmazlar orman vasfıyla … adına tespit edilmiştir.
Davacı 20/07/2007 havale tarihli dilekçesi ile; dava konusu 130 ada 1 ve 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazların orman vasfıyla tespit edildiğini, 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kadastrodan evvel 20 seneden fazla nizasız fasılasız olarak … … malik sıfatıyla müstakilen zilyetliğinde iken onun tarafından 29/07/2006 tarihli arazi zilyetliği devir ve satış senedi ile devrinden müvekkiline intikal ettiğini; 130 ada 1 sayılı parselin bir kısmının ise müvekkili adına tespit edilen 131 ada 17 sayılı parsel ile bütünlük oluşturduğunu ileri sürerek, dava konusu taşınmazların davalı idare adına yapılan tesbitlerinin iptali ile taşınmazların müstakilen müvekkili adına tespit ve tapuya tesciline karar verilmesi talebiyle dava açmış; mahkemece, 131 ada 1 sayılı parsele ilişkin dava tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmiştir.
Asli müdahil dilekçesinde; … köyünde bulunan sınırlarını bildirdiği taşınmaz ve üzerindeki kereste fabrikasının müstakilen kendi taşınmazı olduğunu, bu taşınmazın bir kısmının Asliye Hukuk Mahkemesinin … karar sayılı ilamı ile tescil edildiğini, kalan kısmını ise zilyetlik devir sözleşmesi ile satın aldığını belirterek, dava konusu 130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın orman vasfıyla davalı idare adına olan kadastro tespitinin kısmen iptali ile belirttiği sınırlar itibarıyla müstakilen kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; davacının davasının reddine, asli müdahilin davasının kısmen kabulü ile taşınmazın 11.08.2010 tarihli bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 4885,28 m²’lik kısmının asli müdahil adına tesciline, kalan kısmının ise orman vasfıyla … adına tesciline karar verilmiş; davalılar … ve … … tarafından hüküm temyiz edilmiş; Dairemizin 16.01.2014 tarih, … sayılı ilamı ile; “Mahkemece uzman orman bilirkişi kurulu tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada asli müdahil adına tesciline karar verilen çekişmeli 130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 11.08.2010 tarihli bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 4885,28 m² kısmın orman sayılmayan yerlerden olduğu doğru olarak belirlemiş ise de asli müdahil adına tescil kararı verilen (A) harfli yerde, asli müdahilin daha önce asliye hukuk mahkemesinin … karar sayılı ilamı ile tescil kararı verilen kısım da bulunmaktadır. Asliye hukuk mahkemesinin … karar sayılı dosyasında … taraf olup, daha önce tescil kararı verilen kısım … yönünden kesin hüküm teşkil eder. Daha önce tescil edilen kısım dışında kalan kısmı asli müdahil 02.01.2002 ve 02.06.2005 tarihli zilyetliği devir ve satış senetleri ile eski maliklerinden satın aldığını belirtmesine karşın, davacının dayandığı bu senetler keşifte uygulanmamış, bu senetlerin kapsadığı alan tam olarak belirlenmemiştir. Bu sebeple mahkemece, daha önce keşfe katılmamış fen ve ziraat bilirkişileri marifetiyle yapılacak keşif ile asli müdahilin dayandığı senetler keşifte uygulanmalı, gerekirse senetlerde asli müdahile satış yapan kişiler ve senette imzası bulunanlar, tanık sıfatı ile dinlenmeli, davacının taşınmazın hangi kısımlarını satın aldığı, davacıdan önce taşınmazın ne şekilde ne kadar süre ile kullanıldığı hususunda ayrıntılı beyanları alınmalı, asli müdahilin dava ettiği kısım ile ve daha önce asli müdahil lehine asliye hukuk mahkemesinin … karar sayılı ilamı ile tescil kararı verilen kısımlar ayrı renkli kalemlerle çizilmek sureti ile bilirkişilerce kadastro paftasında gösterilmeli ve asli müdahil lehine olağanüstü zamanaşımı ile iktisap koşulları oluşup oluşmadığı da araştırılarak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.” denilerek bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyulmasının ardından, 18/11/2014 tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen (A) harfi ile işaretli 423,40 m² ve (B) harfi ile işaretli 580,46 m² yüzölçümlü alanlar yönünden asli müdahil …’ın davasının kabulü ile, bu kısımlara aynı ada son parsel numarası verilmesi suretiyle … adına tapuya kayıt ve tesciline, (B) harfi ile işaretli taşınmaz üzerinde bulunan tuğladan örme yapının tapunun beyanlar hanesine “… kullanımında” ibaresinin eklenmesine, davaya konu 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 3324 m²’lik kısmının … adına orman olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı … ve … … vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, orman kadastrosuna itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. maddesine göre yapılmış, dava açılması sebebi ile dava konusu taşınmaz açısından kesinleşmemiştir.
Mahkemece bozmaya uyulmasına rağmen bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden ve infaza da elverişsiz şekilde hüküm kurulmuştur. Kadastro hakimi, doğru, düzenli ve infazda tereddüte yol açmayacak şekilde açık sicil oluşturmakla yükümlüdür. Dairemizin ilk bozma ilamında da belirtildiği üzere çekişmeli 130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 11.08.2010 tarihli bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 4885,28 m²’lik kısmının orman sayılmayan yerlerden olduğu belirlenmiştir. 130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 108.209,91 m² olduğuna ve orman sayılmayan yerin yüzölçümü 4.885,28 m² olduğuna göre parselin geriye kalan 103.324,63 m²’lik kısmının orman vasfı ile … adına tesciline karar verilmesi gerekirken, parselin kabule karar verilenden arta kalan kısmı 3324 m² imiş gibi bu yüzölçümü üzerinden hüküm kurulması ve yine hüküm kurulurken Dairemizin geri çevirme kararı ile fen bilirkişisince düzenlenen ek raporda (G) ve (H) harfleri ile gösterilmiş satış senetleri ile edinilen yerler hakkında hüküm kurulmasına rağmen, … Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyası ile asli müdahil adına tesciline karar verilen kısımla ilgili hüküm kurulmamış olması usûl ve kanuna aykırıdır. Mahkemece fen bilirkişisinin ek raporunda (I) harfi ile gösterilen ve … Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı ilamı ile tesciline karar verilen kısımdan fiilen kullanılan alan dışında kalan (A) ve (C) harfleri ile gösterilen kısım çıkarılarak 3.842,27 m²’lik kısmın tapu kaydı nedeniyle; satış senetleri ile alınan (G) ve (H) harfleri ile gösterilen bölümü ile (B) ve (D) harfleri ile gösterilen 1.043,01 m²’lik kısmın zilyetlik nedeniyle asli müdahil adına tapuya tesciline, parselden geriye kalan 103.324,63 m²’lik kısmın da orman vasfı ile … adına tesciline karar verilmesi gerekmektedir.
Kabule göre de; adına tescil kararı verilen asli müdahil … adına tapunun beyanlar hanesine kullanım şerhi verilmesi doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı davalı … ve … … vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına, temyiz harcının istek halinde iadesine 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat