Alacaklısını Zarar Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçu

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Alacaklısını Zarar Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçu

TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ HİSSELERİNİN TOPLAM DEĞERİNİN NE KADAR OLDUĞU VE DEVRETTİĞİ HİSSELERİNİN DEĞERİNİN BORCUNU KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 3836
Karar: 2016 / 16099
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Sanığın … tarihinde ölen babasından kalan taşınmazlar üzerindeki hisselerini kardeşi olan diğer sanık … sattığı, fakat …Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarihli … esas, …. sayılı kararı ile sözkonusu tasarrufun iptaline karar verilmekle hükmün temyiz edilmemesi üzerine kesinleştiği dikkate alınarak, suç kastının tespiti için sanık ….kardeşi olan diğer sanık… ne kadar borç para aldığı, sanık ….sözkonusu taşınmazlar üzerindeki hisselerinin toplam değerinin ne kadar olduğu ve devrettiği hisselerinin değerinin borcunu karşılayıp karşılamadığı hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(1412 S. K. m. 321)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçlarında suçun oluşumu için aciz belgesi alınması zorunlu olmayıp, alacaklının alacağını tahsil edemediğini ispatlamasının yeterli olacağı, 02.03.2009 tarihinde haciz için borçlu sanık…gidilen evinde hacze kabil malı olmadığının tespit edilmekle alacağın tahsil edilemediğinin ispatlandığı gözetilerek, borçlu sanık hakkında başlatılan icra takibinde 12.08.2008 tarihinde sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilen ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine takibin kesinleşmesinden sonra, sanığın 15.10.2008 tarihinde ölen babasından kalan taşınmazlar üzerindeki hisselerini kardeşi olan diğer sanık … sattığı, fakat …Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.03.2010 tarihli … esas, …. sayılı kararı ile sözkonusu tasarrufun iptaline karar verilmekle hükmün temyiz edilmemesi üzerine kesinleştiği dikkate alınarak, suç kastının tespiti için sanık ….kardeşi olan diğer sanık… ne kadar borç para aldığı, sanık ….sözkonusu taşınmazlar üzerindeki hisselerinin toplam değerinin ne kadar olduğu ve devrettiği hisselerinin değerinin borcunu karşılayıp karşılamadığı hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat