MAHKEMECE FARK BEDEL OLARAK BLOKE ETTİRİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İNFAZI ZORLAŞTIRICI ŞEKİLDE HÜKÜM FIKRASINDA AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 18164
Karar: 2016 / 8348
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece fark bedel olarak bloke ettirilen … TL kamulaştırma bedelinin infazı zorlaştırıcı şekilde hüküm fıkrasında açıkça gösterilmemesi, Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, Hükmün böylece düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(2942 S. K. m. 10)

Dava: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekili ile davalı R.. G.. yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince ve davalılardan R.. G.. tarafından temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu taşınmazlara değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Davalılardan M.. F.., Dilek Fece ve Melek Ece hakkında açılan davanın malik olmadıkları anlaşıldığından reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Mahkemece fark bedel olarak bloke ettirilen 73.993,50 TL kamulaştırma bedelinin infazı zorlaştırıcı şekilde hüküm fıkrasında açıkça gösterilmemesi,
Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
a-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, yeralan (Davanın Kabulüyle) ibaresinin çıkartılmasına, yerine ( Davalılar M.. F.., D.. F.. ve M.. E.. hakkında açılan davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar hakkında açılan davanın kabulüne) ibaresinin yazılmasına,
b-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin 7. bendinde yeralan (ücretinin) kelimesinden sonra gelmek üzere (kabul kararı verilen) ibaresinin eklenmesine,
c-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendinin çıkartılmasına, yerine (Tespit edilen kamulaştırma bedellerinden acele el koyma dosyasında ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan ve davacı idarece bloke edilmiş olan 73.993,50 TL bedelin davalılar R.. G.., H.. G.. (Kaya) ve R.. G..’ya payları oranında ödenmesine ve bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, işbu bedele 15.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz yürütülmesine) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 21.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat