İNFAZI KISITLAYACAK ŞEKİLDE SANIK HAKKINDA HÜKMEDİLEN ADLİ PARA CEZASINA İLİŞKİN OLARAK KANUN MADDESİNİN UYGULANMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
16.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 6704
Karar: 2016 / 69
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: İnfazı kısıtlayacak şekilde sanık hakkında hükmedilen adli para cezasına ilişkin olarak TCK’nın 50/6 maddesinin uygulanması kanuna aykırıdır.

(5237 S. K. m. 50) (5275 S. K. m. 106)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1) Sanığın 04.03.2013 tarihli celsedeki savunmasından sonra tanzim edilen, dosya içerisinde mevcut … Polis Merkezi Amirliğinin 18.04.2013 tarih ve 3196 sayılı tutanağında; “İlimiz merkez … mahallesi … caddesi No…. adresinde yapılan araştırmada sanığın işyerini buradan taşıdığı, yeni iş yeri adresinin ilimiz merkez … mahallesi … caddesi No…. olduğu, yeni işyerinde yapılan araştırmada sanığın savunmasında belirttiği hacizli malların halen işyerine ait depoda bulunduğu ve tasarrufta bulunmadığının” tespit edilmesi karşısında, müsnet suçun unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
2) Kabul ve uygulamaya göre;
01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle TCK’nın 50/6. madde ve fıkrasında yer alan ”seçenek yaptırımın” ibaresinin ”seçenek tedbirin” olarak değiştirilmesi ile sözü edilen maddenin birinci fıkrasının ”a” bendi uyarınca hapis cezasının paraya çevrilmesi ”seçenek yaptırım”, diğer bentlerde düzenlenen hususların ise ”seçenek tedbir” niteliğinde olduğu; TCK’nın 50/6. maddesinin, hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesinin sonuçlarını düzenlediği, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesi gereğince adli para cezasını içeren ilamın Cumhuriyet Başsavcılığına verileceği ve infazın bu maddeye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacağı hususları gözetilmeden, infazı kısıtlayacak şekilde sanık hakkında hükmedilen adli para cezasına ilişkin olarak TCK’nın 50/6 maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat