KAT MALİKLERİ YERİNE APARTMAN YÖNETİCİSİ ALEYHİNE İCRA TAKİPLERİNE GİRİŞİLDİĞİ – KAT MALİKLERİ VE KİRACILARA HACİZ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLMESİNDE DE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 23378
Karar: 2016 / 205
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Somut olayda, kat malikleri yerine apartman yöneticisi aleyhine icra takiplerine girişildiği görülmektedir. Apartman yöneticisine husumet yöneltilmesi mümkün olduğu gibi, apartman yöneticiliğinin gelirlerinden olan apartman aidatlarına haciz konulması için kat malikleri ve kiracılara haciz müzekkeresi gönderilmesinde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır. O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 78, 83, 366) (634 S. K. m. 35) (YHGK 23.12.1992 T. 1992/13-643 E. 1992/749 K.)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından apartman yöneticisi aleyhine yapılan genel haciz yoluyla icra takiplerinde, şikayetçi 3. kişinin, kendisine gönderilen haciz müzekkerelerinin iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetçinin apartman sakini olup, haciz müzekkeresinin konusunun apartman aidatı olduğu, apartman yönetiminin de takip hukuku açısından kişi sayılması gerektiği ve İİK.nun 83. maddesine göre apartmanın aylık zorunlu masrafları dikkate alınmadan haciz müzekkeresi gönderilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile haciz müzekkerelerinin iptaline karar verildiği görülmektedir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde yöneticinin görevleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu görevler ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili olup, yönetimin gerektirdiği ortak giderleri yapmak yetkisini (görevini) de içermektedir. Yönetici, yasadan aldığı temsil yetkisine dayanarak çeşitli sözleşmeler kurabilir. İşte bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda yönetici dava (ve takip) açabileceği gibi, yöneticiye karşı da dava (ve takip) açılabilir. Şu husus da belirtilmelidir ki yönetici, vekaletname ile tayin edilen bir vekil gibi değildir. Yasal bir temsilci olup, yetkisini yasadan almaktadır. Bu sıfatla yaptığı sözleşmeden dolayı kendisine husumet yöneltilebilir (HGK. 23.12.1992 gün ve 1992/13-643 E.,1992/749 K.).
Somut olayda, kat malikleri yerine apartman yöneticisi aleyhine icra takiplerine girişildiği görülmektedir. Apartman yöneticisine husumet yöneltilmesi mümkün olduğu gibi, apartman yöneticiliğinin gelirlerinden olan apartman aidatlarına haciz konulması için kat malikleri ve kiracılara (İİK.nun 78. maddesi bağlamında) haciz müzekkeresi gönderilmesinde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat