Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/6980

İstemin Özeti : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, muayenehanelerde yapılabilecek tıbbi işlemler konulu 22/06/2015 tarih ve 1006 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Düşüncesi :Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince; davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmaların verildiği görülmüş olmakla yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere 22/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat