Danıştayda Yürütmenin Durdurulması Talebinin İnceleme ve Karara Bağlanma Usulü

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Danıştayda Yürütmenin Durdurulması Talebinin İnceleme ve Karara Bağlanma Usulü

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2016/247

İstemin Özeti : Davacıya, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi uyarınca 38.990,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 22.08.2013 günlü, 13.691.832 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 07/10/2015 tarih ve E:2014/1838; K:2015/1206 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin temyize cevap dilekçesinin alınmasından sonra incelenmesi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce yürütmenin durdurulması talebi hakkında dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, yürütmenin durdurulması yolundaki davacı isteminin, davalı idarenin temyize cevap dilekçesinin alınmasından veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 28/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat