İdari Yargıda Tek Hakimle Verilen Kararlara İtiraz Usulü

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İdari Yargıda Tek Hakimle Verilen Kararlara İtiraz Usulü

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/4902
Karar No : 2015/6078

İstemin Özeti : İzmir 1. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 29/06/2015 tarihli ve E:2014/1958, K:2015/962 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3622 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi …’ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinde, tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edebileceği, anılan Kanun’un 47. maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarının temyiz edilemeyeceği, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde ise, bölge idare mahkemelerinin, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceleyeceği ve kesin olarak hükme bağlayacağı kurala bağlanmıştır.

Bu durumda, davacının döner sermaye ek ödemesinden faydalanma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan ve tek hâkimle çözümlenen davaya ilişkin kararın yukarıda yer alan hükümler uyarınca tek hâkimle çözümlenen davaya ilişkin kararın, itiraz üzerine bölge idare mahkemesince incelenip karara bağlanması gerekmekte olup, temyiz yoluyla Danıştay’ca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen kararın temyizen incelenmesi isteğinin görev yönünden reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesinin (a) bendi uyarınca dosyanın bu kararı itirazen incelemeye görevli ve yetkili olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere İzmir 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 19/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat