Mera Tahsis Kararının İptali ve Tescil Davası

0
473

MERA TAHSİS KARARININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI

DOSYA KAPSAMI – KARARIN DAYANDIĞI GEREKÇE – VERİLEN KARARDA HERHANGİ BİR YASAYA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ – YERİNDE GÖRÜLMEYEN TÜM TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 11318
Karar: 2017 / 1499
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre verilen kararda herhangi bir yasaya aykırılık görülmediğinden, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekir.

(3402 S. K. m. 36, Geç. m. 11)
Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı Orman Yönetimi asıl ve birleşen dava dosyalarına sunduğu dava dilekçesiyle, … Mera Komisyonu tarafından 06/07/2009 tarihinde … Köyü …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … numaralı taşınmazlar ile ilgili mera tahsis kararının askı ilanına çıkarıldığını ancak mera tahsisine konu taşınmazların bazı bölümlerinin kesinleşmiş orman tahdidi içerisinde kaldığı iddialarıyla mera tahsis kararının iptali ile davaya konu taşınmazların kesinleşmiş orman kadastro sınırları içinde kalan bölümlerinin orman niteliğiyle Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece, birden fazla parsel hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesi ile yapılan yargılama sonucunda, davaların orman olan kısımlar yönünden ayrı ayrı kabulüne ve;.. ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 2.000,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide (A) harfiyle gösterdiği ve yeşil ile boyalı 837,00 m2’lik kısmının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 5.600,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide (B) harfiyle gösterdiği yeşil ile boyalı 2.605,00 m2’lik kısmının ve krokide (C) harfiyle gösterdiği yeşil ile boyalı 160,00m2’lik kısmının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 5.500,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide (B) harfiyle gösterdiği ve yeşil ile boyalı 1.556,00 m2’lik kısmının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 5.400,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide (B) harfiyle gösterdiği yeşil ile boyalı 2.381,00 m2’lik kısmının ve (C) harfiyle gösterdiği yeşil ile boyalı 57,00 m2’lik kısmının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 2.525,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi Habip Doğrul ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide gösterildiği şekilde tamamının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 14.300,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide (B) harfiyle gösterdiği yeşil ile boyalı 3.560,00 m2’lik kısmının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 2.000,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide gösterildiği şekilde tamamının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 1.300,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide gösterildiği şekilde tamamının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 1.400,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide gösterildiği şekilde tamamının mera olarak tahsisine ilişkin Uşak Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline; … ili, … ilçesi, … köyünde bulunan … parsel nolu 2.525,00 m2 yüzölçümündeki orta malı mera niteliğindeki taşınmazın yapılan keşif sonucu fen bilirkişisi … ile orman mühendisi bilirkişisi …’ün düzenlemiş oldukları 07/09/2012 tarihli raporunda krokide gösterildiği şekilde tamamının mera olarak tahsisine ilişkin … Valiliği Mera Tahsis Komisyonu kararının ve mera olan sicil kaydının iptali ile dava konusu taşınmazdan ifraz edilerek orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından dava konusu parsellerin reddedilen kısımlarına ve vekalet ücretine ilişkin olarak temyiz edilmiştir. Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, mera komisyon kararına itiraz ve tescil istemine ilişkindir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 1969 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 06/03/2008 ilâ 06/09/2008 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen aplikasyon ve 2/B uygulaması vardır. Genel arazi kadastrosu ise 1984 yılında yapılarak kesinleşmiş, davalı parseller mera olarak sınırlandırılmıştır.
1) Davacı Orman Yönetiminin dava konusu parsellerin kabul edilen kısımları yönünden Orman Yönetimi lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin temyiz itirazları incelendiğinde; 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesiyle 3402 sayılı Kanuna eklenen “Kadastro işlemi ile oluşan tesbit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekâlet ücreti dahil, yargılama giderine hükmolunmaz.” şeklindeki 36/A maddesi ve 17. maddesi ile eklenen “Bu Kanunun 36/A maddesi hükmü, henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki vekâlet ücreti dâhil yargılama giderleri için de uygulanır.” şeklindeki geçici 11. maddesi hükümleri gereğince Orman Yönetiminin açtığı dava nedeniyle davalılar aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmadığından temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2) Davacı Orman Yönetiminin dava konusu parseller için ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesine ilişkin temyiz itirazları incelendiğinde; söz konusu parseller 2009 yılında yapılan aynı mera komisyon çalışması neticesinde mera olarak belirlendiğinden ve aynı köyde yer alan parseller hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilerek yargılama yapılmasında, davanın tarafları ve dava sebebinin de aynı olduğu gözetildiğinde bir isabetsizlik bulunmadığından temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
3) Davacı Orman Yönetiminin esasa ilişkin olarak temyiz itirazları incelendiğinde; incelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, temyize konu davalı bölümlerin tahdit dışında kaldığı belirlenerek hüküm kurulduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Sonuç: Yukarda 1, 2 ve 3. bentlerde açıklanan nedenlerle davacı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davacı Orman Yönetimine iadesine 23.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...