Memurun Ek İş Yapması Yasak mı?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Memurun Ek İş Yapması Yasak mı?

DANIŞTAY 12. Daire 2002/3558 E.N , 2003/1197 K.N.

İlgili Kavramlar

657 SAYILI YASA
DEVLET MEMURUNUN TİCARETLE UĞRAŞMASI
İKİ YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI
İPTAL DAVASI
LİMİTED ŞİRKET ORTAKĞI OLMAK
MAL BEYANI

Özet
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI OLMANIN TİCARETLE UĞRAŞMAK SAYILAMAYACAĞI, BU NEDENLE 657 SAYILI KANUNUN 12/D-H MADDESİNE GÖRE DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ.DAVACININ ŞİRKETTE SADECE ORTAK KONUMUNDA OLDUĞUNDAN VE 657 SAYILI KANUNDA LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI OLMAYI YASAKLAYAN BİR HÜKÜM DE BULUNMADIĞINDAN TİCARETLE UĞRAŞTIĞI GEREKÇESİYLE DAVACININ BİR YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI, DAHA ÖNCE SATTIĞI ANCAK, 26.5.2000 TARİHİNDE YENİDEN SATIN ALDIĞI MESKEN İÇİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA SÜRESİNDE EK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN BU EYLEMİNDEN DOLAYI VERİLEN BİR YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

İçtihat Metni

İstemin Özeti : Dava; Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-h ve D-j maddeleri uyarınca birer yıl olmak üzere toplam iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Bursa 1. İdare Mahkemesinin 27.12.2001 günlü, E: 2001/142, K: 2001/1384 sayılı kararıyla; olayda, 23.12.1996 tarihinde kurulan … İnşaat Emlak İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluşunda ortaklar arasında yer almayan davacının, daha sonra …’e ait hisseyi 8.8.1997 tarihinde devraldığı, dolayısıyla şirkete kuruluştan sonra katılan ortak sıfatını taşıdığı için şirket umumi heyeti karar almadıkça yönetici sıfatını alamayacağı, şirket yönetim kurulunca da şirketi idare ve temsile yetkili kılınmadığının anlaşıldığı bu durumda; anılan şirkete sadece ortak konumunda olan ve 657 sayılı Kanunda limited şirket ortağı olmayı yasaklayan bir hüküm de bulunmadığından ticaretle uğraştığı gerekçesiyle davacının bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, daha önce sattığı ancak, 26.5.2000 tarihinde yeniden satın aldığı mesken için Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca süresinde ek mal bildiriminde bulunmadığı anlaşıldığından bu eyleminden dolayı verilen bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin ticaretle uğraştığı nedeniyle verilen bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin kısmının iptaline, mal beyanında bulunmadığından bahisle verilen cezaya ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiştir.

Davacı; meskenin daha önce kendisine ait olduğunu ve mal beyanında düzenli olarak bildirildiğini, çeşitli borçları nedeniyle sattıktan sonra tekrar geri aldığını, Mal Beyanında Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca yapılan bildirim üzerine süresinde beyanda bulunduğunu öne sürerek kararın redde ilişkin kısmını, davalı idare ise soruşturma sonucu tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürerek Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler. Davacının Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir. Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Hukuk ve usule uygun bulunan Mahkeme kararının redde ilişkin kısmının onanması gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Metin Çağlar

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Erkan Cantekin

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen 27.12.2001 günlü, E: 2001/142, K: 2001/1384 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından;

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, kullanılmayan 12.850.000 lira yürütmenin durdurulması harcı ile 10.000.000 lira posta pulu ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, temyiz giderlerinin taraftar üzerinde bırakılmasına, 28.4.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat