Memur Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Dava

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Memur Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Dava

T.C
ANKARA
10. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: : 2011/1754
KARAR NO: : 2012/204
DAVACI : ……….
VEKİLİ :……………….
DAVALI : Adalet Bakanlığı

DAVANIN ÖZETİ : Davacının şikayet ettiği……………hakkında 08.06.2011 tarihli “Olur” üzerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08.06.2011 tarihli ve …….sayılı işleminin, haksız ve hukuka aykırı olduğu, adı geçenin söylemleriyle yargı organlarını aşağıladığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:Davacı tarafından şikayet edilen ….yönelik olarak isnat edilen fiillerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının şikayet ettiği ……………..hakkında 08.06.2011 tarihli “Olur” üzerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08.06.2011 tarih ve ………..sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. Maddesinde: (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. (4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının şikayet dilekçesi üzerine, ………………….hakkında Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 28/03/2011 tarihli fezleke düzenlendiği, fezlekede ……………’in 09/01/2011 tarihinde bir ulusal kanalda yayınlanan programda söylediği sözlerin Türk Ceza Kanunun 301/1. maddesi kapsamında kaldığı yönünde iddialara yer verildiği, davalı idarece yapılan incelemeler neticesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinin 2. fikrasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince yapılan yorumda, düşünce ve ifade özgürlüğünün; sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli sayıldığı ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulandığı, ayrıca, yönetime karşı yapılan eleştirilerin kabul edilebilirliğinin herhangi bir kimseye yapılandan daha geniş olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde yer alan ifadeyi açıklama özgürlüğünün “sınır tanımayan” bir değere sahip olduğu, böyle bir özgürlüğün halkın büyük bir kesimini rahatsız etse dahi koruma kapsamında kalacağı nazara alındığında söz konusu ifadelerde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesindeki suçun şartlarının gerçekleşmediği, bu nedenle davacının söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilerek isnat edilen suçun şartlarının gerçekleşmediğinden bahisle soruşturma izni verilmemesine yönelik dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır. Olayda, şikayet edilen ………… katıldığı televizyon programındaki söylemlerinin genel ve soyut nitelikte olduğu, belli bir korumu aşağılamaya yönelik olmayıp, ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri boyutunda kaldığı sonucuna varılmakla, ………… hakkında soruşturma izni verilmesine yer olmadığına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davanın reddine aşağıda dökümü yapılan 74,70 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 31/01/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN ÜYE ÜYE

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat