YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

Memur Muamelesini Şikayet İstemi

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET İSTEMİ

TEDBİR İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – İİK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA VERİLMİŞ BİR TEDBİR KARARI OLDUĞU VE BU KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI – DAVACININ İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TALEBİNİN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 378
Karar: 2016 / 355
Karar Tarihi: 08.12.2016

ÖZET: Davacı vekili tarafından …. İcra Müdürlüğünün ….esas sayılı dosyasında müdürlükçe alınan ….tarihli kararın kaldırılması ve takibin tedbiren durdurulması istenmiş olup, mahkemece ….tarihinde tedbir isteminin reddine karar verildiği, verilen bu kararın İİK hükümleri kapsamında verilmiş bir tedbir kararı olduğu ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. …. İcra Hukuk Mahkemesi’nin …. Esas sayılı tedbir ilişkin kararı kesin nitelikte bulunduğundan davacının istinaf başvurusunun talebinin reddine reddin karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 389, 399)

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 21/10/2016 tarihli ara kararına yönelik olarak davacı tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

HMK 341. Maddede İlk Derece Mahkemelerinde verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyatı haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği düzenlenmiş olup, ihtiyati tedbir ise HMK 389 – 399. maddeler arasında düzenlenmiştir.

İcra Mahkemesinde verilmiş olan takibin tedbiren durdurulması talebinin reddine ilişkin kararın ise İİK’dan kaynaklanan bir tedbir olup, HMK 389 – 399. maddeler arasında düzenlenmiş tedbir niteliği taşımadığından verilen ara kararına yönelik olarak istinaf yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Davaya konu somut olayda; davacı vekili tarafından Balıkesir 2. İcra Müdürlüğünün 2016/881 esas sayılı dosyasında müdürlükçe alınan 18.10.2016 tarihli kararın kaldırılması ve takibin tedbiren durdurulması istenmiş olup, mahkemece 21.10.2016 tarihinde tedbir isteminin reddine karar verildiği, verilen bu kararın İİK hükümleri kapsamında verilmiş bir tedbir kararı olduğu ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1- Balıkesir İcra Hukuk Mahkemesi’nin 21.10.2016 gün, 2016 344 Esas sayılı tedbir ilişkin kararı kesin nitelikte bulunduğundan davacının istinaf başvurusunun talebinin reddine REDDİNE,

2- İstinaf harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına,

4- Kararın taraflara tebliğine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 08.12.2016