İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI

DAVA TARİHİ İTİBARİYLE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLDİĞİ YOLUNDA BİR İDDİADA BULUNMAMASI – BORÇLU İTİRAZINDA KİRA İLİŞKİSİNİ VE SÖZLEŞMEDEKİ İMZAYI AÇIKÇA İNKAR ETMEDİĞİNDEN AKDİ KABUL EDİLMİŞ SAYILACAĞI – DAVALI TARAFÇA BU MAHİYETTE BİR BELGE İBRAZ EDİLMEDİĞİ – DAVANIN KISMEN KABULÜ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 389
Karar: 2016 / 394
Karar Tarihi: 14.12.2016

ÖZET: Kira sözleşmesinde kiralayan ve mal sahipliği sıfatının aynı kişide toplanması zorunluluğu yoktur. Malik olmayan şahsın da kira sözleşmesi düzenlemesi mümkündür. Takibe dayanak kira sözleşmesi davacı ve davalı arasında düzenlenmiş olup feshedilmedikçe geçerlidir. Dava tarihi itibariyle sözleşmenin feshedildiği yolunda bir iddiada bulunmamaktadır. Borçlu itirazında kira ilişkisini ve sözleşmedeki imzayı açıkça inkar etmediğinden akdi kabul edilmiş sayılır. Talep edilen aylık kira miktarına da açıkça karşı çıkmadığından takip konusu miktar kesinleşmiştir. Bu durumda davacının borca itirazını İİK 269/a maddesinde sayılan belgelerle ispatlaması gerekir. Davalı tarafça hu mahiyette bir belge ibraz edilmediği ve faiz alacağının 4.043.31-TL’sinden feragat edildiği anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne dair mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiş, aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 269/A)

Fethiye İcra Hukuk Mahkemesinin 06/09/2016 gün, 2016/654 E, 2016/483 K. sayılı kararına karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi.

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; kiracı A. K.’nın mülkiyeti davacı belediyeye ait olan Seydikemer İlçesi Cumhuriyet Mah. Belen Mevkii Esinti Restaurant adresinde bulunan taşınmazı 01.06.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kullandığını, kira bedelinin ödenmemesinden dolayı Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2015/187 esas sayılı takip dosyası ile haşlatılan icra dosyasından kiracıya tahliye emri gönderildiğini, kiracı A. K. vekili tarafından itiraz, edildiğini ve takibin durduğunu, davalı borçlunun kiracı olduğunu kabul ettiğini, 1 aylık süre içerisinde borcunu ödemediğini belirterek itirazın kaldırılmasına ve tahliyesine, kötü niyetli davalının asıl alacağın %20 sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Cevap: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı belediye vekilinin dava dilekçesinde belirttiği üzere müvekkilinin dava konusu araziyi davacı belediyeden kiraladığını, kira sözleşmesi yaptığı arazi üzerine tamamen kendi imkanları ile dava Esinti Restoranı inşa ettiğini ve 2006 yılından beri işlettiğini, ancak sonradan edinilen bilgiye göre, davacı belediyenin kendi mülküymüş gibi kiraya verdiyi arazi tapusunun aslında Milli Emlak İdaresinde hazineye ait olduğunun anlaşıldığını, belediyenin ise bu araziyi taksit ödeyerek satın almaya çalıştığını, üzerinde sadece kullanım hakkı olduğunu, kiraya verme hakkının olmadığını, açılan Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde ki 2014/164 esas 2015/20 karar sayılı yargılamanın Yargıtay da devam ettiğini, kiralamaya yetkisi olmayan Belediyenin kira isteme hakkı da bulunmadığından açılan takibin yersiz ve kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin söz konusu restorantı inşa ettiğini, emek harcadığını, yatırım yaptığını, tahliye kararı çıkmasının telafisi güç zararlara sebebiyet vereceğini Yargıtay’daki dosyanın sonucunun beklenilmesini, olmadığı takdirde kiralama hakkı bulunmayan kira talebinde de bulunamayacağından ötürü davanın reddine, takibin iptaline, davacının % 20 den aşağı olmamak kaydı ile tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece taraflar arasındaki kira ilişkisi ve aylık kira bedelinin kesinleştiği, borcun ödendiği hususunun yasanın aradığı belge ile ispat edileceği, gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalı borçlu kiracının itirazının 67.920.00-TL asıl kira alacağı ve 5.095,58-TL birikmiş faizi yönünden kaldırılmasına, feragate konu 4.043.31-TL. birikmiş faiz talebi yününden davanın reddine, davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiştir

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Belediyeye ait olup olmadığı tartışmalı olan ve mülkiyeti belediyeye ait olmayan boş araziye müvekkili tarafından yapı inşa edildiğini, bu durumun Kemer Belediye Meclisi kararında belli olduğunu, müvekkilinin belediyeden 400.000.00-TL ’nin üzerinde alacağı bulunduğunu, belediyece mahsuplaşma yapılmadan alacak ve tahliye talebinin yerinde olmadığını, davacının müvekkiline kiraladığı taşınmazın mülkiyetinin kime ait olacağı ve zilliyetliğinin tartışmalı olduğunu, mahkemece mülkiyet sorununun bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacının hazineye ait bir taşınmaz üzerinden kira talep edemeyeceğini, tüm bu nedenlerle yerel muhkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir

GEREKÇE: Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Davalı Kiracı borçlu hakkında 01/06/2016 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanılarak 2012 yılı için aylık 1.732,00-TL., 2013 yılı için aylık 1.888.00-TL., 2013 yılı için aylık 2.040,00-TL. olmak üzere toplam 36 aylık 67.920,00-TL kira alacağı ve 9.138,80 işlemiş faizinin tahsili amacıyla tahliye talepli icra takibi başlatılmış olup, borçlu vekili süresinde yaptığı itirazda takip alacaklısı ile müvekkili arasında düzenlenmiş geçerli bir kira sözleşmesi bulunmadığını, davacı belediyenin hazineye ait araziyi kiraya veremeyeceğini takipte kira sözleşmesine ve borca itiraz ettiklerini iade etmiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporundu kira artış oranının uygulanamayacağı, takip tarihi itibariyle takip çıkış miktarının 41.635.58-TL olduğu, takıp talebinin 35.423.31- TL kira, 5.095,58-TL. %9 işlemiş faiz olmak üzere toplam 41.635,58-TL olarak düzeltilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Kira sözleşmesinde kiralayan ve mal sahipliği sıfatının aynı kişide toplanması zorunluluğu yoktur. Malik olmayan şahsın da kira sözleşmesi düzenlemesi mümkündür. Takibe dayanak kira sözleşmesi davacı ve davalı arasında düzenlenmiş olup feshedilmedikçe geçerlidir. Dava tarihi itibariyle sözleşmenin feshedildiği yolunda bir iddiada bulunmamaktadır.

Borçlu itirazında kira ilişkisini ve sözleşmedeki imzayı açıkça inkar etmediğinden akdi kabul edilmiş sayılır. Talep edilen aylık kira miktarına da açıkça karşı çıkmadığından takip konusu miktar kesinleşmiştir. Bu durumda davacının borca itirazını İİK 269/a maddesinde sayılan belgelerle ispatlaması gerekir. Davalı tarafça hu mahiyette bir belge ibraz edilmediği ve faiz alacağının 4.043.31-TL’sinden feragat edildiği anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne dair mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiş, aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Fethiye İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 06/09/2016 tarihli, 2016/654 E., 2016/483 K. sayılı kararına yönelik davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- Toplam alınan 281.60-TL harçtan; 79,70-TL istinaf kanun yolunu başvurma harcı ile 29,20-TL istinaf karar harcının mahsubu ile bakiye kalan 172,70-TL’nin talep halinde yatırana iadesine,

3- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına,

4- Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK ’nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 14.12.2016

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat