Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti Davası

2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti Davası

KARAR DÜZELTME İSTEMİ – DAVANIN KISMEN KABULÜ – KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNİ İHTİVA ETMEYEN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 10444
Karar: 2016 / 3863
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın ilgili maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

1086 S. K. m. 440)

Dava: Taraflar arasında görülen davada …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/09/2014 gün ve 2012/529 – 2014/501 sayılı kararı onayan Daire’nin 14/04/2015 gün ve 2015/344 – 2015/5151 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkili adına TPE nezdinde 43. sınıfta 2005/13943 nolu “…” ibareli markanın bulunduğunu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalının 11.2.2008 tarihinden itibaren korumalı “…” ibareli markayı adına tescil ettirdiğini, markalar arasında iltibasa mahal verir düzeyde benzerliğin bulunduğunu, her eki markanın da aynı sınıfta yer alan ürünlere ilişkin tescil edildiğini ileri sürerek davalı adına tescilli “…” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine davalının müvekkilinin marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine, haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 3,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 265,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat