YARGILAMANIN ADİL ETKİLİ VE TARAFLARIN KATILIMINA AÇIK BİR ŞEKİLDE ESAS YETKİLİ MAHKEMESİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ – DAVANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE NAKLİ

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 3223
Karar: 2016 / 3572
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın maddesi uyarınca H. Ağır Ceza Mahkemesinin Esasında kayıtlı kamu davasının Van Ağır Ceza Mahkemesine nakline, dosyanın mahalline gönderilmek üzere yargıtay c.başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 19)

Dava: Sanıklar …ve …haklarında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, kamu malına zarar verme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/20 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22/03/2016 günlü ve 35601974-104-0201-2016-E.1011/18087 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 28/03/2016 günlü ve ND-2016/121594 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
…Valiliğinin 11/02/2016 tarihli ve 31301369-951.04.11-3241 sayılı yazısında; son dönemlerde bölgedeki yol güzergâhlarında güvenlik güçlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen eylem ve saldırılar olduğu,…ilinde yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun bulunmadığı, sanıkların üye oldukları iddia edilen PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanmaları, sanık yakınları ve Hakkari ilinde terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından bu davalar gerekçe gösterilerek duruşma günlerinde provokatif kalabalık gruplar oluşturmak suretiyle terör örgütünün propagandasının yapılabileceği, yasadışı eylem ve toplumsal olayların meydana gelebileceği, güvenlik güçleri ile bu kişilerin karşı karşıya gelmeleri durumunda kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olaylar yaşanmasının muhtemel olduğu ve meydana gelmesi muhtemel olayların huzur ve sükunet ortamını bozacağı değerlendirildiğinden başka yer ceza infaz kurumunda bulunan sanıkların Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevklerinin uygun olmayacağı şeklinde görüş belirtildiği,
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının 02/03/2016 tarih ve 2016/374 B.M. sayılı yazısında; kovuşturmaya konu suçun işleniş biçimi ve…ilinde ve ilçelerinde sürekli olarak toplumsal olayların çıktığı ve belli çevrelerin en ufak bir olayı bile toplumsal olaylara dönüştürme gayreti içinde oldukları, belirtilen nedenlerden dolayı CMK’nun 19. maddesi uyarınca söz konusu davanın başka bir yere naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;
Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,
Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/20 Esasında kayıtlı kamu davasının Van Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat