DAVACILARIN ALACAĞINI NOTER SÖZLEŞMESİ İLE YANİ RESMİ YAZILI ŞEKİLDE DAVALIYA TEMLİK ETTİĞİ – DAVACILARIN İŞBU DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARLARININ BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13190
Karar: 2016 / 3830
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Mahkemece, dosya kapsamına göre, davalı M..G..’in temliknamenin tarafı olmadığı, pasif husumet ehliyetinin bulunmadığı, TBK’nın …. maddesine göre sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını 3. bir kişiye devredebileceği, anılan Kanun’un …. maddesine göre alacağının devrinin geçerliliğinin yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı olduğu, alacaklı olan davalı …… Bankası A.Ş.nin alacağını noter sözleşmesi ile yani resmi yazılı şekilde davalı …….’e temlik ettiği, temlik işleminde usul ve yasaya aykırı herhangi bir hususun tespit edilemediği, davacıların işbu davayı açmakta hukuki yararlarının da bulunmadığı gerekçesiyle davalı M.. G..’e yönelik davanın pasif husumet yokluğu sebebiyle, diğer davalılara yönelik davanın ise esastan reddine karar verilmiştir.Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(6098 S. K. m. 183, 184)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada …… Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/03/2015 tarih ve 2014/500-2015/131 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05.04.2016 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi …….tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, müvekkili şirketin davalı bankadan kullandığı kredilerden dolayı borçlu bulunduğunu, bu borçlardan dolayı müvekkili hakkında icra takibine girişildiğini, müvekkili şirketin 13/03/1996 tarihinde kurulduğunu, davacı şirketin 1/2 hissedarı olan M..G..’in şirket borcundan dolayı kendi taşınmazını ……. Bankası’na ipotek ettiğini, davalı bankanın ipotekli taşınmazı satışa çıkardığını, şirket ortağı M..G..’in ipotekli taşınmazını satıştan kurtarabilmek için temlikname tanzim edildiğini, bu temlikname üzerine icra takip dosyalarındaki alacağın davalı ……’e temlik edildiğini, böylece davalı …….’in 280.000,00 TL olan borcu 134.000,00 TL’ye devralmasıyla haksız menfaat sağladığını, temlikten müvekkillerinin mağdur olacağını ileri sürerek, ……. 4. Noterliği’nin31/10/2014 tarih ve 9519 sayılı temliknamesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ……. vekili ile davalı ….. Bankası vekili, davanın usul ve esas yönünden reddini istemiştir.
Diğer davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dosya kapsamına göre, davalı M..G..’in temliknamenin tarafı olmadığı, pasif husumet (dava) ehliyetinin bulunmadığı, TBK’nın 183. maddesine göre sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını 3. bir kişiye devredebileceği, anılan Kanun’un 184. maddesine göre alacağının devrinin (temlikinin) geçerliliğinin yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı olduğu, alacaklı olan davalı …… Bankası A.Ş.nin alacağını noter sözleşmesi ile yani resmi yazılı şekilde davalı …….’e temlik ettiği, temlik işleminde usul ve yasaya aykırı herhangi bir hususun tespit edilemediği, davacıların işbu davayı açmakta hukuki yararlarının da bulunmadığı gerekçesiyle davalı M.. G..’e yönelik davanın pasif husumet yokluğu sebebiyle, diğer davalılara yönelik davanın ise esastan reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat