DAVANIN KISMEN KABULÜ – KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNİ İHTİVA ETMEYEN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 10548
Karar: 2016 / 3865
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asli müdahilin HUMK’nın ilgili maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

(1086 S. K. m. 440)

Dava: Taraflar arasında görülen davada ………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08/10/2013 gün ve 2013/107 – 2013/102 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/05/2015 gün ve 2015/2111 – 2015/6423 sayılı kararı aleyhinde asli müdahil tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacılar vekili, 04.09.2012 tarihli ana sözleşmede yazılı olan ağırlaştırılmış nisaplara uyulmaksızın gerçekleştirilen genel kurul toplantısının yoklukla malul olduğunun tespitine, bu kabul görmediği takdirde toplantı tutanağının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı temsilcisi, davanın reddini talep etmiştir.
Asli müdahil vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar asli müdahil vekili ve katılma yoluyla davacı asillerin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Asli müdahil bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asli müdahilin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asli müdahilin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 3,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 265,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat