Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

Kurum Zararı Nedeniyle Tazminat Davası

VERİLEN KESİN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILDIĞI – TEMYİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN EK KARARIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ

T.C YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 1002
Karar: 2016 / 261
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde mahkeme kararının temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilir.” Mahkemece, belirtilen prosedür yerine getirilmiş, davalı …. vekiline bu husus … tarihinde usulüne uygun tebliğ edilmiş, davalı vekili de süresinde …. günlü dilekçesi ile “..” üzerinden söz konusu mahkemenin hesap numarası tanımlı olmadığından yatıramadığına dair dilekçe vererek …. gününde .. aracılığıyla masrafları gönderdiği anlaşılmakla, temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılmasına ilişkin ek kararın kaldırılmasına karar verilerek; esasa ilişkin temyize geçilmiştir. Hüküm onanmıştır.

(6098 S. K. m. 49)

Dava ve Karar: Davacı … vekili Avukat .. tarafından, davalı … ve diğeri aleyhine 07/12/2007 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı .. yönünden davanın reddine, davalı … yönünden davanın kabulüne dair verilen 10/12/2013 günlü kararın ve adı geçen davalının temyiz talebinden vazgeçmiş sayılmasına ilişkin 17/06/2014 günlü ek kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Mahkemece 17/06/2014 tarihinde verilen ek kararla; 21/03/2014 gününde süresinde temyiz dilekçesi sunan davalı …. vekilinin, eksik temyiz harç ve masraflarını muhtıra tebliği ile verilen 7 günlük kesin süre içinde yatırmadığı gerekçesiyle, davalı tarafın temyiz isteminden vazgeçmiş sayılmasına karar verilmiş; bu ek karar da süresinde davalı tarafça temyiz edilmiştir. .. ’nun değişik 434. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre “Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde mahkeme kararının temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilir.” Mahkemece, belirtilen prosedür yerine getirilmiş, davalı …. vekiline bu husus 07/04/2014 tarihinde usulüne uygun tebliğ edilmiş, davalı vekili de süresinde 14/04/2014 günlü dilekçesi ile “..” üzerinden söz konusu mahkemenin hesap numarası tanımlı olmadığından yatıramadığına dair dilekçe vererek 15/04/2014 gününde .. aracılığıyla masrafları gönderdiği anlaşılmakla, temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılmasına ilişkin ek kararın kaldırılmasına karar verilerek; esasa ilişkin temyize geçilmiştir.
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan kararın ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın bundan mahsubuna 12.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat